admin's page

มี.ค.
08

ธ.ค.
13

ก.ย.
11

EB1 ข้อ 3.3 Capture จากเว็บไซต์
EB1 ข้อ 3.4 หลักฐานประกอบ
EB1 ข้อ 3.2 คำสั่งจนท.คอม สสอ เวียงสา
EB1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เวียงสา
EB1 ข้อ 1 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เวียงสา 2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000
EB2 ส่วนที่2ข้อ2 ประกาศ,มาตรการ กลไก
EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.2 บันทึกข้อความสั่งการ
EB9.1.7.5 สขร 1 เดือน ตค-มีค63okok หนังสือ สสจ แจ้งจัดสรรงบลงทุนปี 63
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.6.1 ขอจ้างทำป้ายไวนิล 63_01งบ
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.6.2 เบิกค่าน้ำมัน 63_01
EB2 ข้อ3.1.8 Capture จากเว็บไซต์ EB2 ข้อ3.1.9วางlink
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวียงสา
EB2ส่วนที่1 ข้อ.3.1.6 ภาพประชาสัมพันธ์แผนซื้อจ้าง แผนเงิน63
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
EB2 ส่วนที่3 มีการแนวทางการตรวจสอบถึงความเวียงสา
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำ
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 แจ้งเวียนการป้องกันผู้มีส่เวียงสา
EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวเวียงสา
EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.3.6 บันทึกแจ้งไม่มีจัดซื้อจ้าง ตค ธค62
EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลซื้อจ้าง นายอำเภอเวียงสา
EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเวียงสา
EB2 ส่วนที่1-3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.5 คำสั่งปิด ประกาศ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด ผวจ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.3)หนังสือจัดสรรงบ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.1-3.1.2) ส่งแผนการเงิน63
EB2 ส่วนที่1 ข้อ2 ข้อ3 คำสั่งข้อสั่งการมาตรการ
EB2 ส่วนที่1 ข้อ2.1 บันทึกข้อความสั่งการ
EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ เวียงสา งบเสื่อม พทเวียงสา 1) สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60)
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) 2) ประกาศสป.
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 ประกาศสป. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จัดซื้อจ้าง3) Consent form (ไม่เกิน 100,000 บาท) 4) Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท) 2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000
EB 3 ข้อ 1 แจ้งงบประมาณ 2563
EB 3.1.1 3.1.2 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1
EB3 1.4 1.5 1.6 Capture จากเว็บไซต์
EB3.1.2.EGP ค่าจัดทำป้ายไวนิล สวรส
EB3.1.3.EGPบันทึกขออนมุัติค่าวัสดุเชื้อเพลิงกพ.63
EB3.6 วางlink ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา


แผนการเงินการคลัง1 แผนการเงินการคลัง2สขร ก.ค63 สขร มิย..63 สขร สค63 สขร กค63 สขร มิย63 สขร พค63 สขร เมย63 สขร มีค63 สขร กพ63 สขร มค63 สขร ธค62 สขร พย62 สขร ตค62
EB9.1.7.5 สขร 1 เดือน ตค-มีค63okok
EB4 Capture จากเว็บไซต์ EB4 วาง link
EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ1
EB4.1 นน รายงานผลชื้อจ้างรายเดือน สขร63ๅ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ1 บันทึกข้อควาบันทึกรายละเอียด
EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
EB5 ข้อ2 โครงการเหล้าอนุมัติ
EB5 ข้อ3.2 รายงานการประชุม
EB5-6
EB5 ข้อ4 ภาพประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนกา
EB5 ข้อ5 หนังสือเสนอผู้บริหาร
EB5 ข้อ6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB5.7 Capture จากเว็บไซต์

รายงานชื่อผู้เข้าร่วมประชุม EB5 ข้อ3.2 รายงานการประชุม
EB5-6
EB5 ข้อ5 หนังสือเสนอผู้บริหาร
EB5 ข้อ6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB5.7 Capture จากเว็บไซต์
EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
EB6 ข้อ2 โครงการเหล้าอนุมัติ
EB6.8 Capture จากเว็บไซต์

EB6ข้อ4 แผนปฎิบัติการ โครงการเหล้า เวียงสา 2563รายงานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมEB7 Capture จากเว็บไซต์ EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ EB7 ข้อ2 โครงการเหล้าอนุมัติ EB7 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ EB7 รายงานชื่อผู้เข้าร่วมประชุม EB7.7 Capture จากเว็บไซต์ EB7รายงานการประชุม EB5-6 EB7หนังสือเสนอผู้บริหารEB8.6 Capture จากเว็บไซต์ EB8ข้อ 1 บันทึกข้อความk EB8ข้อ 2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB8ข้อ 2 คำสั่งการ EB8ข้อ 3 มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB8ข้อ 4 แบบรายงานผลดำเนินการตาม2มีค63 EB8ข้อ 4 รายการติดตาม EB8ข้อ 5.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการ EB8ข้อ 5.2 capture ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB9 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหม EB9 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 EB9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2 EB9 ข้อ 1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร EB9 ข้อ 1.10 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปล EB9 ข้อ 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) EB9.1.1.7 ประมวลจิยธรรมข้าราชการ EB9.1.1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป EB9.1.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขf EB9.1.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-MoPH-Code-of-Conduct EB9.1.6 ร้องเรียน EB9.1.7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนชื้อจ้างตค-กพ63 EB9.1.7.4 ประกาศสป. แนวทางการจัดื้อจัดจ้าง EB9.1.9 กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน EB9.1.9 แผนผังการปฏิบัติการควบคุมโรค EB9.1.9 ภารกิจการให้บริการฯ EB9.2 Capture จากเว็บไซต์ EB9.2.1 เผยแพร่บนเวป ผลการใช้เงิน เดือน ตค-สค63 สขร ก.ค63 สขร กค63 สขร กพ63 สขร ตค62 สขร ธค62 สขร พค63 สขร พย62 สขร มค63 สขร มิย..63 สขร มิย63 สขร มีค63 สขร เมย63 สขร สค63EB10.3 Capture จากเว็บไซต์ EB10ข้อ 1 ส่งแผนุ63 EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 ITA EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 LTC EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 PCC EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 PMQA EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 พชอ EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 รพสตติดดาว EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 อสม EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563DHF EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563FoodsaftyEB11 ข้อ1 ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอเผยแพร่ok EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 ประกาศผู้มีผลงานดีเด่นดีมาก1 EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 ผลปฏิบัติ EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 EB11.1.1 รายชื่อ EB11.2 รายงานผลปฏิบัติราชการok EB11.3 Capture จากเว็บไซต์2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000 EB9.1.7.3 ผลแผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 63 EB9.1.7.3 ผลแผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 631 EB12 ใช้แนบบันทึกข้อความ ตอบ1-3ok EB12.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 63 EB12.3 Capture จากเว็บไซต์ EB12.3 เผยแพร่เวปไซด์ EB12ข้อ 1 ขอรายงานรับทราบการกำกับติดตาม542-63.1ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB13 ข้อ5 หลักฐานแจ้งเวียน EB13.1 บันทึกข้อความ วางระบบกรณีผลสัมฤทธิ์ต่ำ และขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13.2 คำสั่งประกาศแนวทาง EB13.2_กรอบแนวทาง_ผลสัมฤิทธิ์ต่ำ EB13.3 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธ EB13.3 ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การประเมินฯลูกจ้่าง EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย1 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย2 (1) EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย3 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย4 EB13.3 หนังสือนำส่ง ว224 EB13.4 วาระการประชุม_กพ_2563ok EB13.5 บันทึกหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB13.5 หนังสือเวียน EB13.6 Capture จากเว็บไซต์ EB13.6 เผยแพร่เวปไซด์ แจ้งประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส่ง10มีค63542-63.1ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB13 ข้อ5 หลักฐานแจ้งเวียน EB13.1 บันทึกข้อความ วางระบบกรณีผลสัมฤทธิ์ต่ำ และขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13.2 คำสั่งประกาศแนวทาง EB13.2_กรอบแนวทาง_ผลสัมฤิทธิ์ต่ำ EB13.3 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธ EB13.3 ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การประเมินฯลูกจ้่าง EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย1 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย2 (1) EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย3 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย4 EB13.3 หนังสือนำส่ง ว224 EB13.4 วาระการประชุม_กพ_2563ok EB13.5 บันทึกหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB13.5 หนังสือเวียน EB13.6 Capture จากเว็บไซต์ EB13.6 เผยแพร่เวปไซด์ แจ้งประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส่ง10มีค63EB14 ประกาศชื่อ ดีเด่น EB14 ประกาศผู้มีผลงานดีเด่นดีมาก1 EB14 ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB14 เผยแพร่เวปไซด์ EB14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB14.1 ผลปฏิบัติ EB14.2 ผลปฏิบัติ EB14.3 ภาพถ่าย EB14.4 Capture จากเว็บไซต์EB15.1ลงนามประกาศเจตจำนง EB15.2 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01-ว 759 (ถึง หน่วยงานในสังก EB15.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน EB15.4 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต EB15.4 เผยแพร่เวปไซด์ EB15.5 Capture จากเว็บไซต์16.2 แนวทางปฏิบัติรับเรื่องร้องทุกข์ สสจ น่าน EB16.1 คำสั่ง กม ร้องเรียน EB16.2 ช่องทางร้องเรียน EB16.2. ช่องทางร้องเรียน EB16.2.5 ลงสื่อ สรุปร้องเรียน EB16.3 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ EB16.3 คู่มือการร้องเรียนok EB16.3 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทั่วไปและปรพฤติมิชอบ EB16.3 แบบฟอร์มร้องเรียน EB16.4 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน EB16.4 ศูนย์ร้องเรียน EB16.5 หนังสือผลร้องเรียน EB16.5แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน EB16.6 ผลร้องเรียน EB16.7 บันทึกข้อความกำกับติดตามร้อนเรียน EB16.8 เผยแพร่เวปไซด์ EB16.8 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561-62okok EB16.9 Capture จากเว็บไซต์93-63แนวทางกาเรี่ยไร ราชการ 586-63มาตรการตรวจปฏิบัติงาน จนท 2328-62การบริจาคหน่วยบริการ 2417-62วินิจฉัยชื้อจ้าง 2463-62การเรี่ยไร พัสดุ 2965-62ให้ของขวัญเทศกาล EB17.1 บันทึกสั่งการ เผยแพร่ EB17.2 ประกาศเกณฑ์จริยธรม EB17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต 2563 EB17.2 มาตรการการเบิกจ่ายยา EB17.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 2561 (6เดือน) EB17.2 วินัยเจ้าหน้าที่ EB17.3 รง ผลเรี่ยไรรับผลประโยชน์ สสจ EB17.3 หนังสือแจ้งเวียน EB17.4 บันทึกรับทราบกำกับติดตามรับสินบน EB17.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB17.6 Capture จากเว็บไซต์ EB18 รายชื่อสมาชิก EB18.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ EB18.2 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต EB18.2.1 โครงการ EB18.4 บันทึกรายงานผลตามโครงการกิจกรรม EB18.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB18.6 Capture จากเว็บไซต์EB19.1.1 ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB19.1.1,1.2,1.3 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน EB19.1.1.1 ชื่อ กมและสมาชิกกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ EB19.1.3 ผังโครงสร้าง งานต่างๆการกลุ่มตรวจสอบ EB19.3 กิจกรรม ชมรม STRONG Health money organization สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB19.3 ภาพการจัดประชุม กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ EB19.3.1 บันทึก ขอจัดประชุม EB19.3.2 วาระการประชุม_มีค_2563 EB19.3.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร EB19.4 เผยแพร่เวปไซด์ EB19.4 สะท้อนคิดริเริ่ม EB19.6 Capture จากเว็บไซต์EB20.1 EB20.2 รายงานการประชุม เวียงสา EB20.2 รายงานผลการปรับปรุงฯ EB20.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ok EB20.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ EB20.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB20.6 Capture จากเว็บไซต์EB 21.1 บันทึกลงนามคำสั่ง EB 21.1 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB21 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ok EB21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ EB21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ เวียงสา EB21.3 หนังสือแจ้งเวียน EB21.4 บันทึกผู้ลบริหารรับทราบ EB21.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB21.6 Capture จากเว็บไซต์EB22.1 ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.1 โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาok EB22.2 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.3 ภาพถ่ายประกอบประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.4 นน รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62 EB22.5 เผยแพร่เวปไซด์EB22.1 โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB23.1 บันทึกข้อความ EB23.1.1 แผนปราบปรามการทุจริต EB23.1.2 แผนส่งเสริมคุณธรรม EB23.1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม EB23ข้อ1.2.1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรม EB23ข้อ1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรม EB23ข้อ1.2.3 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ EB23ข้อ1.2.4 การติดตามประเมินผล ฯ EB23ข้อ2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติ EB23ข้อ3 เผยแพร่เวปไซด์EB24..3 เผยแพร่เวปไซด์ EB24.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการ EB24.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ EB24.2.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการชมรม EB24.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบชมรมEB25 ข้อ1 บันทึกข้อความ EB25 ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานข EB25 ข้อ3 หลักฐานการประชุม(ดำเนินการพร้อมกับEB13)ๅ EB25 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน EB25 ข้อ5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม EB25 ข้อ6 ขอเผยแพร่ข้อมูลชมรมผ่านเว็บไซต์EB9.1.9 แผนผังการปฏิบัติการควบคุมโรค EB9.1.9 ภารกิจการให้บริการฯ EB26 ข้อ1 กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน EB26 ข้อ2 ภาพถ่ายประกอบ EB26.2 ภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มารับบริการ EB26.3 เผยแพร่เวปไซด์ EB26.4 Capture จากเว็บไซต์

มี.ค.
20

EB2 ส่วนที่2ข้อ2 ประกาศ,มาตรการ กลไกEB26.4 Capture จากเว็บไซต์ EB26.3 เผยแพร่เวปไซด์
EB26.2 ภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มารับบริการ EB26.1 คู่มือการปฏิบัติงานใช้รถ สสอ
EB25.7 เผยแพร่
EB25.7 Capture จากเว็บไซต์
EB25.6 เผยแพร่เวปไซด์
EB25.5 รับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงาน
EB25.3 ระเบียบวาระการประชุม
EB25.4 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ
EB25.2การใช้รถ ตามโฟล์
EB25.2 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
EB25.2 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทุจริต
EB25.2 คู่มือการปฏิบัติงานใช้รถ สสอ
EB25.2 การเงินไหล่น่าน
EB25.2 การเงิน รายงานสรุป
EB25.2 การเงิน ตาลชุม
EB25.2 563-62แผนยุทธศาสตร์62
EB25.2 094-62แผนยุทธศาสตร์ 62
EB25.1 คำสั่ง EB25.2 .Flow Chart กระบวนงานควบคุม-ตรวจสอบภายในพร้อมคำอธิบาย 2556 120356
EB25.1 นน คำสั่งการok EB24.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบชมรม
EB24.2.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการชมรม
EB24.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการ
EB24.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ
EB22.5 เผยแพร่เวปไซด์
EB24..3 เผยแพร่เวปไซด์
EB22.4 นน รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62
EB22.3 ภาพถ่ายประกอบประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.2 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.1 โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาok EB21.6 Capture จากเว็บไซต์ EB22.1 ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB21.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB21.3 หนังสือแจ้งเวียน EB21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ เวียงสา EB21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ EB21.1 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB21.1 บันทึกลงนามคำสั่ง EB20.6 Capture จากเว็บไซต์ EB21 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ok EB20.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB20.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ EB20.2 รายงานผลการปรับปรุงฯ EB20.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ok EB20.2 รายงานการประชุม เวียงสา EB19.6 Capture จากเว็บไซต์ EB19.4 สะท้อนคิดริเริ่ม EB19.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB19.3.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร
EB19.3.2 วาระการประชุม_มีค_2563
EB19.3.1 บันทึก ขอจัดประชุม
EB19.3 ภาพการจัดประชุม กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ EB19.3 กิจกรรม ชมรม STRONG Health money organization สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
EB19.1.3 ผังโครงสร้าง งานต่างๆการกลุ่มตรวจสอบ
EB19.1.1.1 ชื่อ กมและสมาชิกกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
EB19.1.1,1.2,1.3 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
EB18.6 Capture จากเว็บไซต์
EB19.1.1 ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา
EB18.5 เผยแพร่เวปไซด์
EB18.4 บันทึกรายงานผลตามโครงการกิจกรรม
EB18.2 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต

EB18.2.1 โครงการ EB18 รายชื่อสมาชิก EB18.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ EB17.6 Capture จากเว็บไซต์ EB17.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB17.4 บันทึกรับทราบกำกับติดตามรับสินบน EB17.3 หนังสือแจ้งเวียน EB17.3 รง ผลเรี่ยไรรับผลประโยชน์ สสจ 2.6 EB17.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 2561 (6เดือน) EB17.2 วินัยเจ้าหน้าที่ 2.5 EB17.2 มาตรการการเบิกจ่ายยา 2.7 EB17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต 2563 EB17.2 ประกาศเกณฑ์จริยธรม 2.2 EB17.1 บันทึกสั่งการ เผยแพร่ EB17 ให้ของขวัญเทศกาล 2.1 EB17 วินิจฉัยชื้อจ้าง EB17 มาตรการตรวจปฏิบัติงาน จนท EB17 แนวทางกาเรี่ยไร ราชการ EB17 การเรี่ยไร พัสดุ 2.3 EB17 การบริจาคหน่วยบริการ 2.4 EB16.9 Capture จากเว็บไซต์ EB16.8 เผยแพร่เวปไซด์ EB16.7 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561-62okok EB16.7 บันทึกข้อความกำกับติดตามร้อนเรียน EB16.6 ผลร้องเรียน EB16.5แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน EB16.5 หนังสือผลร้องเรียน EB16.4 ศูนย์ร้องเรียน EB16.4 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน EB16.3 แบบฟอร์มร้องเรียน EB16.3 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทั่วไปและปรพฤติมิชอบ EB16.3 คู่มือการร้องเรียนok EB16.3 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ EB16.2.5 ลงสื่อ สรุปร้องเรียน EB16.2. สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559-60 EB16.2. ช่องทางร้องเรียน EB16.2 ช่องทางร้องเรียน EB16.1 คำสั่ง กม ร้องเรียน EB15.5 Capture จากเว็บไซต์ EB15.4 เผยแพร่เวปไซด์ EB15.4 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต EB15.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน EB15.2 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01-ว 759 (ถึง หน่วยงานในสังก EB15.1ลงนามประกาศเจตจำนง EB14 EB14.3 ภาพถ่าย EB14.2 ผลปฏิบัติ EB14.1 ผลปฏิบัติ EB14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB14 เผยแพร่เวปไซด์ EB14 ประกาศผู้มีผลงานดีเด่นดีมาก1 EB14 ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB13.6แจ้งประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส่ง10มีค63 EB13.6 เผยแพร่เวปไซด์ EB13.6 Capture จากเว็บไซต์ EB13.5 หลักฐานแจ้งเวียน EB13.5 บันทึกหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB13.5 หนังสือเวียน EB13.4 วาระการประชุม_กพ_2563ok EB13.3 หนังสือนำส่ง ว224 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย4 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย2 (1) EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย3 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย1 EB13.3 ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การประเมินฯลูกจ้่าง EB13.3 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธ EB13.2_กรอบแนวทาง_ผลสัมฤิทธิ์ต่ำ EB13.2 คำสั่งประกาศแนวทาง EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13.1 บันทึกข้อความ วางระบบกรณีผลสัมฤทธิ์ต่ำ และขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ EB12.3 เผยแพร่เวปไซด์ EB12.3 Capture จากเว็บไซต์ EB12.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 63 EB12 ใช้แนบบันทึกข้อความ ตอบ1-3ok EB11.3 Capture จากเว็บไซต์ EB12 ผลแผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 63 EB11.2 รายงานผลปฏิบัติราชการ EB11.1.1 รายชื่อ EB11.1.1 2 ผลปฏิบัติ EB11.1.1 2 ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB11.1.1 2 ประกาศผู้มีผลงานดีเด่นดีมาก1 EB10.3 Capture จากเว็บไซต์ EB10.2 แผน สสอ ปี2563 EB9.2.1 เผยแพร่บนเวป EB10.1 ส่งแผนุ63 EB9.2 Capture จากเว็บไซต์ EB9.1.9 ภารกิจการให้บริการฯ EB9.1.9 แผนผังการปฏิบัติการควบคุมโรค EB9.1.9 คู่มือการปฏิบัติงานใช้รถ สสอ EB9.1.9 การเงินเวียงสา EB9.1.8 มาตรฐาน คู้มือปฏิบัติงาน EB9.1.7.5 สขร 1 เดือน ตค-มีค63okok EB9.1.7.4 ประกาศสป. แนวทางการจัดื้อจัดจ้าง EB9.1.7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เวียงสา EB9.1.7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนชื้อจ้างตค-กพ63 EB9.1.7.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เวียงสา EB9.1.6 ผลร้องเรียน EB9.1.5 ศูนย์ร้องเรียน EB9.1.5 คู่มือการร้องเรียนok EB9.1.4 แผนการเงินการคลัง สสอ8พย62ตรวจผ่าน EB9.1.3 แผน สสอ ปี2563 EB9.1.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-MoPH-Code-of-Conduct EB9.1.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขf EB9.1.1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป EB9.1.1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง EB9.1.1.7 ประมวลจิยธรรมข้าราชการ EB9.1.1.5 วิสัยทัศน์ค่านิยม สสอ EB9.1.1.5 คำสั่ง กม ร้องเรียน EB9.1.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน EB9.1.1.2 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB8.6 Capture จากเว็บไซต์ EB8.5.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการ EB8.4 รายการติดตาม EB8.3 มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB8.2 คำสั่งการ EB7.7 Capture จากเว็บไซต์ EB8.1 บันทึกข้อความk EB8.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB7.2 โครงการเหล้าอนุมัติ EB7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ EB6.8 Capture จากเว็บไซต์ EB6.2 โครงการเหล้าอนุมัติ EB5.7 Capture จากเว็บไซต์ EB6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ EB5.2 โครงการเหล้าอนุมัติ EB5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB3.6 วางlink EB3.1.3. ขอจ้างทำป้ายไวนิล 63_01งบ EB3 1.4 1.5 1.6 Capture จากเว็บไซต์ EB2ส่วนที่1 ข้อ.3.1.6 ภาพประชาสัมพันธ์แผนซื้อจ้าง แผนเงิน63 EB2.3.3.6 เบิกค่าน้ำมัน 63_01 EB2.3.3.6 ขอจ้างทำป้ายไวนิล 63_01งบ EB2 ส่วนที่3 มีการแนวทางการตรวจสอบถึงความเวียงสา EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.6.2 เบิกค่าน้ำมัน 63_01 EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.6.1 ขอจ้างทำป้ายไวนิล 63_01งบ EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 ประกาศสป. EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 แจ้งเวียนการป้องกันผู้มีส่เวียงสา EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำ EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1 EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวเวียงสา EB2 ส่วนที่2ข้อ2 ประกาศ,มาตรการ กลไก EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.3.6 บันทึกแจ้งไม่มีจัดซื้อจ้าง ตค ธค62 EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลซื้อจ้าง นายอำเภอเวียงสา EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเวียงสา EB2 ส่วนที่1-3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.3.2 งบเสื่อมปี2563 EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.3.1 จัดสรรงบ สสอ 120000 EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.5 คำสั่งปิด ประกาศ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนการเงินการคลังเวียงสา1 EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนการเงินการคลังเวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด ผวจ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.3)หนังสือจัดสรรงบ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.1-3.1.2) ส่งแผนการเงิน63 EB2 ส่วนที่1 ข้อ2.1 บันทึกข้อความสั่งการ EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.2 บันทึกข้อความสั่งการ EB2 ส่วนที่1 ข้อ2 ข้อ3 คำสั่งข้อสั่งการมาตรการ EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ เวียงสา EB2 ข้อ3.1.9วางlink EB2 ข้อ3.1.8 Capture จากเว็บไซต์ EB1 ข้อ 3.4 หลักฐานประกอบ EB1 ข้อ 3.2 คำสั่งจนท.คอม สสอ เวียงสา EB1 ข้อ 3.3 Capture จากเว็บไซต์ EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เวียงสา EB1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ1 EB1 ข้อ 1 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เวียงสา EB 3.1.1 3.1.2 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1 542-63.1ประเมินราชการรอบ1ปี2563 16.2 แนวทางปฏิบัติรับเรื่องร้องทุกข์ สสจ น่าน EB4.1 นน รายงานผลชื้อจ้างรายเดือน สขร63ๅ EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ1 EB4 วาง link EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ1 บันทึกข้อควาบันทึกรายละเอียด EB4 Capture จากเว็บไซต์ แผนการเงินการคลัง2 แผนการเงินการคลัง1 EB3 ข้อ1.5 Capture จากเว็บไซต์ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB3 ข้อ1.6 วางlink EB 3 ข้อ 1 แจ้งงบประมาณ 2563 EB 3 ข้อ1 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1 4) Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท) 2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000 3) Consent form (ไม่เกิน 100,000 บาท) ภาพประชาสัมพันธ์แผนซื้อจ้าง แผนเงิน63 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จัดซื้อจ้าง งบเสื่อม พทเวียงสา แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB2 ส่วนที่3 มีการแนวทางการตรวจสอบถึงความเวียงสา EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำ EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวเวียงสา EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 แจ้งเวียนการป้องกันผู้มีส่เวียงสา EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.3.6 บันทึกแจ้งไม่มีจัดซื้อจ้าง ตค ธค62 EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลซื้อจ้าง นายอำเภอเวียงสา EB2 ส่วนที่2ข้อ2 ประกาศ,มาตรการ กลไก EB2 ส่วนที่1-3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ เวียงสา EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.5 คำสั่งปิด ประกาศ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนการเงินการคลังเวียงสา1 EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนการเงินการคลังเวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด ผวจ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.3)หนังสือจัดสรรงบ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ2.1 บันทึกข้อความสั่งการ EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.1-3.1.2) ส่งแผนการเงิน63 EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ2 ข้อ3 คำสั่งข้อสั่งการมาตรการ EB2 ข้อ3.1.9วางlink EB2 ข้อ3.1.8 Capture จากเว็บไซต์ EB 3 ข้อ1 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1 1767-62 งบเสื่อมปี2563 2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000 2) ประกาศสป. 1) สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) EB1 ข้อ 3.4 หลักฐานประกอบ EB1 ข้อ 3.3 Capture จากเว็บไซต์ EB1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ1 EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เวียงสา EB1 ข้อ 3.2 คำสั่งจนท.คอม สสอ เวียงสา EB1 ข้อ 1 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เวียงสา

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850