Archive for ธันวาคม, 2022
ธ.ค.
26

MOIT 5 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
MOIT 5 ข้อ 1 ข้อ 1.1 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนและการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 65
MOIT 5 ข้อ 1 ข้อ 1.2 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนและการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 65
MOIT 5 ข้อ 1 ข้อ 1.3 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนและการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 65
MOIT 5 ข้อ 2  ข้อ 2.1 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565
MOIT 5 ข้อ 2  ข้อ 2.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2565
MOIT 5 ข้อ 2  ข้อ 2.3 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม 2565
MOIT 5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 5 ข้อ 3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ต.ค. 65
MOIT 5 ข้อ 3.2 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พ.ย. 65
MOIT 5 ข้อ 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ธ.ค. 65

ธ.ค.
21

MOIT4ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

MOIT4ข้อ1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ สสอ.เวียงสา ปีงบประมาณ 2566

MOIT4 ข้อ 1.3 แผนรับจ่ายเงินบำรุง สสอ.เวียงสา ปี2566

MOIT4 ข้อ1.4 คำสั่งมอบหมาย ปิด-ปลด ประกาศ

MOIT4ข้อ1.5 แบบฟออร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ สสอ.เวียงสา 66

MOIT4ข้อ2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ สสอ.เวียงสา

MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบ66

MOIT4ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4ข้อ3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

MOIT4 ข้อ3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT4ข้อ3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

ธ.ค.
21

MOIT 3 ข้อ1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 3 ข้อ 2มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ
MOIT 3 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ธ.ค.
20

MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

MOIT 2 ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน 

MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน2

MOIT2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน

MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT2 ข้อ 3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT2 ข้อ 5 คำสั่ง ข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ.2564

MOIT2ข้อ6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2

MOIT2ข้อ6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT2 ข้อ7ยุทธศาสตร์ของประเทศ-โดยรวม

MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สสอ.เวียงสา ปีงบประมาณ 2566

MOIT2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2566

MOIT 2 ข้อ 11 แผนรับจ่ายเงินบำรุง สสอ.เวียงสา ปี2566

MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT2 ข้อ 13 คู่มือปฏิบัติานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

MOIT2 ข้อ15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2 ข้อ16 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2566 รอบ 6 เดือน

MOIT2 ข้อ17 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2566 รอบ 6 เดือน

MOIT2 ข้อ 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT2 ข้อ18.3แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 66 เวียงสา ไตรมาส 1

MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT2 ข้อ 18.5 รายงานการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

MOIT2 ข้อ18.5 สขร.1 รอบ ต.ค.65

MOIT2 ข้อ18.5 สขร.1 รอบ พ.ย.65

MOIT2 ข้อ18.5 สขร.1 รอบ ธ.ค.65

ธ.ค.
19

MOIT 1 ข้อ1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1 ข้อ1.2 มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.
MOIT 1 ข้อ1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
MOIT 1 ข้อ1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1 ข้อ2.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1 ข้อ2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
MOIT 1 ข้อ2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193