ทศพร ปริกเพ็ชร's page

ก.พ.
09

MOIT 22 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 22 ข้อ 2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 22 ข้อ 2.1 ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงานฯ
MOIT 22 ข้อที่ 3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ก.พ.
09

MOIT 21 ข้อที่ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
MOIT 21 ข้อ 2.1 ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) 2.1.1 ประกาศเคารพฯ
MOIT 21 ข้อ 2.1.2 ประกาศเจตนารมณ์ยาฯ
MOIT 21 ข้อ 2.1.3 ประกาศล่วงละเมิดฯ
MOIT 21 ข้อ 3 วาระประชุมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567)
MOIT 21 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
MOIT 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ก.พ.
09

MOIT 20 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการฯ
MOIT 20 ข้อ 1.1 ขออนุมัติจัดอบรมฯ
MOIT 20 ข้อ 1.2 โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT ข้อ 20  ข้อ 2 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 20 ข้อ 3 รายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 20 ข้อ 3.1 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
MOIT 20 ข้อ 4  ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
MOIT 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ก.พ.
09

MOIT 19 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่ 28 มีนาคม 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 19 ข้อ 2 การบันทึกข้อมูลการเรี่ยไร-การไม่รับของขวัญปี 2567
MOIT 19 ข้อ 2.1 รับของขวัญ1 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.1.1รับของขวัญ2 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.2 เรี่ยไร1 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.2.2 เรี่ยไร2 2567 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.3 การจัดส่งสื่ออินโฟกราฟิกการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
MOIT 19 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ก.พ.
08

MOIT 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน
MOIT 17 ข้อ 2 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน
MOIT 17 ข้อ 3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 17 ข้อ 4 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตทั้ง 8 ขั้นตอน
MOIT 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ก.พ.
08

MOIT 16 ข้อ 1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 16 ข้อ 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) 
MOIT 16 ข้อ 1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 16 ข้อ 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 16 ข้อ 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 
MOIT 16 ข้อ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ก.พ.
08

MOIT 15 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบฯ
MOIT 15 ข้อ 1.2 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ
MOIT 15 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ
MOIT 15 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบฯ
MOIT 15 ข้อ 1.2 แผนปราบปราบฯ
MOIT 15 ข้อ 2.3 Google Forms จริยธรรม 67 
MOIT 15 ข้อ 2.3 Google Forms สรุปแผนชมรมจริยธรรม 67
MOIT 15 ข้อ 2.2 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานจริยธรรม 6 เดือน ปี 2567
MOIT 15 ข้อ 2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ

ก.พ.
08

MOIT 14 ข้อที่ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 14 ข้อ 2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ
MOIT 14 ข้อ 2.1 กระบวนการยืมพัสดุฯ
MOIT 14 ข้อ 2.2 แบบฟอร์มและฝังการยืมพัสดุ
MOIT 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 14 ข้อที่ 5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ก.พ.
08

MOIT 13 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT 13 ข้อ 2 มีรายงานการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 78 และหน้า 79) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 13 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ยา
MOIT 13 ข้อ 2.1 แนวปฏิบัติเรื่องยา
MOIT 13 ข้อ 2.2 ราชกิจจา สธ. เรื่องยา
MOIT 13 ข้อ 2.3 ภาพประกาศเจตนารมณ์ เรื่องยา
MOIT 13 ข้อ 2.4 ภาพสรุปผลการนิเทศ หรือติดตามงานประจำปี หรือรูปภาพ หรือ กิจกรรมที่ดำเนินการ
MOIT 13 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193