ทศพร ปริกเพ็ชร's page

มิ.ย.
12

EB 2 ข้อ 9.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง EB2 ข้อ 9.3.1
EB2_ข้อ 10 คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน (1)
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
EB10 ข้อ1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
EB10 ข้อ2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
EB10 ข้อ3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
EB10 ข้อ4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 
EB11 ข้อ1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB11 ข้อ2.ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
EB11 ข้อ3.ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
EB11 ข้อ4.กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็นฯ
EB2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ
EB 4 ข้อ 1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ
EB 4 ข้อ1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณEB4 ข้อ1.2.1จัดสรรงบประมาณ2
EB4 ข้อ1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564EB4ข้อ1.3.1ต่่อ1EB4 ข้อ1.3.2ต่อ2
EB 4 ข้อ 1.4คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
EB4 ข้อ 2.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานEB4 ข้อ 2.1 ต.ค. 63EB4 ข้อ 2.1 พ.ย. 63EB4 ข้อ 2.1 ธ.ค. 63EB4 ข้อ 2.1 ม.ค. 64EB4 ข้อ 2.1 ก.พ. 64EB4 ข้อ 2.1 มี.ค 64EB4 ข้อ 2.1 เม.ย 64EB4 ข้อ 2.1 พ.ค. 64
EB4 ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
EB4 ธ.ค.63 EB4 พ.ย.63 EB4ต.ค.63ไตรมาส 1
EB4 พ.ค.64 ไตรมาส 3
EB 13 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB13 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 6-ของแถม7-สวัสดิการ4-เงินบริจาค5-วินัย2-เบิกจ่ายยา3-จัดซื้อ1-ของขวัญ
EB13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB13 ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7
EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB19 ข้อ 2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB19 ข้อที่ 4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มี.ค.
06

EB6ข้อ1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB6ข้อที่2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารฯ
EB14ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB14ข้อที่2แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อ3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
EB15ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB15ข้อที่2มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB15ข้อที่3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
EB15ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3
EB16ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB16ข้อที่2ประกาศเจตจำนงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB16ข้อที่3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
EB16ข้อที่4ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
EB17ข้อที่1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ
EB17ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB17ข้อ3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB18ข้อ1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ฯ
EB18ข้อ1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
EB20ข้อที่1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศฯ
EB20ข้อที่2แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB20ข้อ3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB20ข้อที่4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานฯ
EB23ข้อที่3รายชื่อชมรม STRONG
EB23ข้อที่4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง
EB24ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ที่2ประกาศเจตนารมในการแก่ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่3คู่มือแนวทางการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อ5รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

ธ.ค.
17

EB1ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ฯ
EB1ข้อ 2คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
EB1ข้อ3คู่มือ มาตรการ กลไกการเผยแพร่ฯ
EB1ข้อ4รายงานผลการติดตามฯ
EB2ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB2ข้อ1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
EB2ข้อที่1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ พรบ-การประกอบโรคศิลปะ-2542 พรบ-การแพทย์ฉุกเฉิน-2551 พรบ-คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ-2551
EB2ข้อ1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
EB2ข้อ1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB2ข้อ1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
EB2ข้อ1.13ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
EB2ข้อ1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHEB2ข้อ1.9
EB2ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
EB2ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code)
EB2ข้อ2นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB2ข้อ4แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
EB2ข้อ6หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
EB2ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
EB2ข้อ8รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB2ข้อ3ปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ
EB2 ข้อ 9.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB2ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีข้อ 9.2 แผนจัดหาวัสดุ สสอ.เวียงสา ปี 2564
EB2ข้อ9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560ฯ
EB2ข้อ10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ
EB2ข้อ5หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
EB3 ข้อ1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อฯ
EB2 ข้อ1.3ผังโครงสร้าง สสอ.เวียงสา
EB3 ข้อ 2รายงานการวิเคาะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB5 ข้อ 1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
EB5 ข้อ 2 สขร.1 ต.ค.63
EB5 ข้อ 2 สขร.1 พ.ย.63
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564
EB 8 ข้อ 1ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
EB 8 ข้อ 2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
EB 8 ข้อ 3ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนฯ

  •  


    นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0869114587