Archive for ธันวาคม, 2021
ธ.ค.
22

MOIT2 ข้อ1.1 ผู้บริหาร สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ1.2นโยบายของผู้บริหาร

MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.เวียงสา
MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน 

MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน2
MOIT2 ข้อ1.5 laws เงินบำบรุง car up6-2545PDF_2021-03-01-15-50-57prb lamerd 1prb pasadu 2560prd edu 2562prd expense up 9-2560rabeab give 2544rabeab pasadu 2560rabeab rearai up2-2549rabeab sarabun up 3-2560raberb car 2526raberb lamerd up2-2559

MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น สสอ.เวียงสา MOIT2 ข้อ 1.8 รูปช่องทางการรับฟัง 
MOIT2 ข้อ2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH จรรยาบรรณ

MOIT2 ข้อ3 พระราชบัญญัติจริยธรรม62

MOIT2 ข้อ4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2564
MOIT2 ข้อ5 คำสั่ง ข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ.2564

MOIT2ข้อ6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT2 ข้อ7ยุทธศาสตร์ของประเทศ-โดยรวม
MOIT2 ข้อ8นโยบายหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สสอ.เวียงสา ปีงบประมาณ 2565

MOIT2 ข้อ10 แผนการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ2565

MOIT2 ข้อ11คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

MOIT2 ข้อ12คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2ข้อ15รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2 ข้อ16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

MOIT2 ข้อ17.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT2ข้อ17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1

MOIT2 ข้อ 17.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.64
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.64

MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค.64

MOIT2 ข้อ17.3แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 1

MOIT2 ข้อ17.3แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 2

MOIT2 ข้อ17.3แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 3

MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน ม.ค.65

MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน ก.พ.65

MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน มี.ค.65

MOIT2 สขร. 1 เดือน เม.ย.65

MOIT2 สขร. 1 เดือน พ.ค.65

MOIT2 สขร. 1 เดือน มิ.ย.65

สขร.1 MOIT5 ก.ค.65

สขร.1 MOIT5 ก.ย.65

สขร.1 MOIT5 ส.ค.65

ธ.ค.
22

MOIT4ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

MOIT4 ข้อ1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบ fixcost สสอ. ปี 2565_ใหม่
MOIT4 ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
MOIT4 ข้อ1.4 คำสั่ง สสอ.เวียงสา ปิด_ปลดประกาศ

MOIT4ข้อ1.5 แบบฟออร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ สสอ

MOIT4ข้อ2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการ

MOIT4ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4ข้อ3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

MOIT4 ข้อ3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT4ข้อ3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเผยแพร่เวปไซต์

MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

MOIT4 ข้อ2 แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 1

MOIT4 ข้อ2 แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 2

MOIT4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

MOIT4 ข้อ2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเผยแพร่เวปไซต์.docx

MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน

MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน

MOIT4 ข้อ2 แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 1

MOIT4 ข้อ2 แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 2

MOIT4 ข้อ2 แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 3

MOIT4 ข้อ2 แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 65 เวียงสา ไตรมาส 4

MOIT4 ข้อ2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

 

 

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850