นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง's page

มี.ค.
14

MOIT7 ข้อ 1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 2 ปี 2565

MOIT7 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ดีด่เน ดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565

MOIT7 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ดีด่เน ดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565

MOIT7 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT7 ข้อ 1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 3 ปี 2566.doc

MOIT7 ข้อ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ดีด่เน ดีมาก รอบ 3 ปีงบประมาณ 2566

MOIT7 ข้อ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ดีด่เน ดีมาก รอบ 3 ปีงบประมาณ 2566

MOIT7 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ธ.ค.
21

MOIT4ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

MOIT4ข้อ1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ สสอ.เวียงสา ปีงบประมาณ 2566

MOIT4 ข้อ 1.3 แผนรับจ่ายเงินบำรุง สสอ.เวียงสา ปี2566

MOIT4 ข้อ1.4 คำสั่งมอบหมาย ปิด-ปลด ประกาศ

MOIT4ข้อ1.5 แบบฟออร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ สสอ.เวียงสา 66

MOIT4ข้อ2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ สสอ.เวียงสา

MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบ66

MOIT4ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4ข้อ3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

MOIT4 ข้อ3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT4ข้อ3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

ธ.ค.
20

MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์หน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

MOIT 2 ข้อ 1.2 นโยบายผู้บริหาร สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน 

MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน2

MOIT2 ข้อ 1.5 กฏหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน

MOIT2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT2 ข้อ 3 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

MOIT2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

MOIT2 ข้อ 5 คำสั่ง ข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ.2564

MOIT2ข้อ6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2

MOIT2ข้อ6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT2 ข้อ7ยุทธศาสตร์ของประเทศ-โดยรวม

MOIT2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สสอ.เวียงสา ปีงบประมาณ 2566

MOIT2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2566

MOIT 2 ข้อ 11 แผนรับจ่ายเงินบำรุง สสอ.เวียงสา ปี2566

MOIT2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT2 ข้อ 13 คู่มือปฏิบัติานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

MOIT2 ข้อ15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2 ข้อ16 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ2566 รอบ 6 เดือน

MOIT2 ข้อ17 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2566 รอบ 6 เดือน

MOIT2 ข้อ 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565

MOIT2 ข้อ 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT2 ข้อ18.3แบบรายงานผลซื้อจ้าง ปี 66 เวียงสา ไตรมาส 1

MOIT2 ข้อ 18.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT2 ข้อ 18.5 รายงานการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

MOIT2 ข้อ18.5 สขร.1 รอบ ต.ค.65

MOIT2 ข้อ18.5 สขร.1 รอบ พ.ย.65

MOIT2 ข้อ18.5 สขร.1 รอบ ธ.ค.65

ก.ค.
21

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ขอเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 (4 ห้าม 3 ต้อง) และให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรฯอย่างเคร่งครัด

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193