นายจารุวัจน์ ไชยบุญเรือง's page

ธ.ค.
22

MOIT2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ1.2นโยบายของผู้บริหาร

MOIT2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน 

MOIT2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของหน่วยงาน2
MOIT2 ข้อ1.5 laws เงินบำบรุง car up6-2545PDF_2021-03-01-15-50-57prb lamerd 1prb pasadu 2560prd edu 2562prd expense up 9-2560rabeab give 2544rabeab pasadu 2560rabeab rearai up2-2549rabeab sarabun up 3-2560raberb car 2526raberb lamerd up2-2559

MOIT2 ข้อ 1.7 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน สสอ.เวียงสา

MOIT2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น สสอ.เวียงสา MOIT2 ข้อ 1.8 รูปช่องทางการรับฟัง 
MOIT2 ข้อ2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH จรรยาบรรณ

MOIT2 ข้อ3 พระราชบัญญัติจริยธรรม62

MOIT2 ข้อ4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2564
MOIT2 ข้อ5 คำสั่ง ข้อกำหนดจริยธรรม พ.ศ.2564

MOIT2ข้อ6อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

MOIT2 ข้อ7ยุทธศาสตร์ของประเทศ-โดยรวม
MOIT2 ข้อ8นโยบายหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข สสอ.เวียงสา ปีงบประมาณ 2565

MOIT2 ข้อ10 แผนการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ2565

MOIT2 ข้อ11คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

MOIT2 ข้อ12คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT2 ข้อ14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

MOIT2ข้อ15รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

MOIT2 ข้อ16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT2 ข้อ17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

MOIT2 ข้อ17.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

MOIT2ข้อ17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1

MOIT2 ข้อ 17.4 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.64
MOIT2 ข้อ 17.5 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.64

ธ.ค.
22

MOIT4ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

MOIT4 ข้อ1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบ fixcost สสอ. ปี 2565_ใหม่
MOIT4 ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
MOIT4 ข้อ1.4 คำสั่ง สสอ.เวียงสา ปิด_ปลดประกาศ

MOIT4ข้อ1.5 แบบฟออร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ สสอ

MOIT4ข้อ2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการ

MOIT4ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4ข้อ3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

MOIT4 ข้อ3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT4ข้อ3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

ก.ย.
01

EB13 ข้อ 4 บันทึกรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล

EB13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb 2 ข้อ 7แบบฟอร์มเผยเพร่ข้อมูลบน web site รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 7รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 8แบบฟอร์มเผยเพร่ข้อมูลบน web site รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 8รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.พ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ย..64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ต.ค63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ธ.ค.63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ย63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ม.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มิ.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มี.ค64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 เม.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ส.ค..64

EB 11 ข้อ 1-3 บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

EB11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตารางรายงาน

EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ12 เดือน

EB10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.เวียงสา

EB 23 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.เวียงสา.docx

eb 4 ข้อ 1.1การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 และประกาศเผยแพร่แผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ2564

eb 4 ข้อ 1.4คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

eb 4 ข้อ 1.5แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซน์

eb 4 ข้อ 2.1บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 2.3แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูลบน Web Site รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 3.1 ประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

eb 4 ข้อ 3.1บันทึกข้อความ ประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ไตรมาส 3 เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน พ.ค.64

ไตรมาส 2 รายงานชุดสำคัญการเบิจ่ายไตรมาส 2

ไตรมาส 4 รายงานชุดสำคัญการเบิจ่ายไตรมาส 4

ไตรมาส 2 แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

ไตรมาส 4 แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

eb 4 ข้อ 3.2แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

eb5 ข้อ 1.1บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค 64

eb5 ข้อ 1.2บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค 64

eb5 ข้อ 1.3บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย 64

eb5 ข้อ 1.4บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย 64

eb5 ข้อ 2.1บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ต.ค-ธค

eb5 ข้อ 2.4บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ค – ก.ย

eb5 ข้อ 3.แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูล ต.ค-กย 64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ย..64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มิ.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ส.ค..64

eb7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ

eb7 ข้อ 2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการฯ

eb7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารฯ

eb7 ข้อ 4 รายงานการประชุม จนท ประจำเดือน มกราคา 2564

eb7 ข้อ5 หนังสือแจ้งการประเมินผลงานปี2564

eb8ข้อ1บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่eb8

คำสั่งประกาศผล64_1

EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ

EB 9 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการจริยธรรม สสอ.เวียงสา

EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

EB9 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB9 ข้อ 4 รายงานการอบรม

EB9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb12 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

eb12 ข้อ 1.2 โครงการ พชอ.สสส.

eb12 ข้อ 2 รายงานการประชุมวางแผนฯ.

eb12 ข้อ 2.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนฯ

eb12 ข้อ 3 รายงานการประชุมดำเนินการฯ.

eb12 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุมดำเนินการฯ.

eb12 ข้อ 4 รายงานการติดตามฯ.

eb12 ข้อ 4.1 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุมติดตามฯ.

EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

eb 12 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลแผนปฏิบัติการฯรอบ 12 เดือน

EB 18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามฯ รอบ 12 เดือน

EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 18 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

EB 21 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความขออนมุัติโครงการ

EB 21 ข้อ 1 – 1.2 โครงการ

EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร รายงานการอบรม

EB 21 ข้อ 4 รายงานการประชุม

EB21 ข้่อ 5 ภาพกิจกรรม

EB21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB 22 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความขออนมุัติโครงการ.docx

EB 22 ข้อ 1 – 1.2 โครงการ

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดกิจกรรม

EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม

EB 23 ข้อ 1-1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม E

B 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์

EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

EB24 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  •  


    นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0869114587