Archive for กันยายน, 2021
ก.ย.
01

EB13 ข้อ 4 บันทึกรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล

EB13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb 2 ข้อ 7แบบฟอร์มเผยเพร่ข้อมูลบน web site รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 7รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 8แบบฟอร์มเผยเพร่ข้อมูลบน web site รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 8รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.พ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ย..64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ต.ค63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ธ.ค.63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ย63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ม.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มิ.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มี.ค64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 เม.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ส.ค..64

EB 11 ข้อ 1-3 บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

EB11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตารางรายงาน

EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ12 เดือน

EB10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.เวียงสา

EB 23 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.เวียงสา.docx

eb 4 ข้อ 1.1การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 และประกาศเผยแพร่แผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ2564

eb 4 ข้อ 1.4คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

eb 4 ข้อ 1.5แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซน์

eb 4 ข้อ 2.1บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 2.3แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูลบน Web Site รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 3.1 ประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

eb 4 ข้อ 3.1บันทึกข้อความ ประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ไตรมาส 3 เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน พ.ค.64

ไตรมาส 2 รายงานชุดสำคัญการเบิจ่ายไตรมาส 2

ไตรมาส 4 รายงานชุดสำคัญการเบิจ่ายไตรมาส 4

ไตรมาส 2 แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

ไตรมาส 4 แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

eb 4 ข้อ 3.2แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

eb5 ข้อ 1.1บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค 64

eb5 ข้อ 1.2บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค 64

eb5 ข้อ 1.3บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย 64

eb5 ข้อ 1.4บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย 64

eb5 ข้อ 2.1บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ต.ค-ธค

eb5 ข้อ 2.4บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ค – ก.ย

eb5 ข้อ 3.แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูล ต.ค-กย 64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ย..64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มิ.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ส.ค..64

eb7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ

eb7 ข้อ 2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการฯ

eb7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารฯ

eb7 ข้อ 4 รายงานการประชุม จนท ประจำเดือน มกราคา 2564

eb7 ข้อ5 หนังสือแจ้งการประเมินผลงานปี2564

eb8ข้อ1บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่eb8

คำสั่งประกาศผล64_1

EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ

EB 9 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการจริยธรรม สสอ.เวียงสา

EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

EB9 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB9 ข้อ 4 รายงานการอบรม

EB9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb12 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

eb12 ข้อ 1.2 โครงการ พชอ.สสส.

eb12 ข้อ 2 รายงานการประชุมวางแผนฯ.

eb12 ข้อ 2.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนฯ

eb12 ข้อ 3 รายงานการประชุมดำเนินการฯ.

eb12 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุมดำเนินการฯ.

eb12 ข้อ 4 รายงานการติดตามฯ.

eb12 ข้อ 4.1 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุมติดตามฯ.

EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

eb 12 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลแผนปฏิบัติการฯรอบ 12 เดือน

EB 18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามฯ รอบ 12 เดือน

EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 18 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

EB 21 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความขออนมุัติโครงการ

EB 21 ข้อ 1 – 1.2 โครงการ

EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร รายงานการอบรม

EB 21 ข้อ 4 รายงานการประชุม

EB21 ข้่อ 5 ภาพกิจกรรม

EB21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB 22 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความขออนมุัติโครงการ.docx

EB 22 ข้อ 1 – 1.2 โครงการ

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดกิจกรรม

EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม

EB 23 ข้อ 1-1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม E

B 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์

EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

EB24 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850