Archive for มีนาคม, 2021
มี.ค.
06

EB6ข้อ1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB6ข้อที่2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารฯ
EB14ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB14ข้อที่2แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อ3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
EB15ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB15ข้อที่2มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB15ข้อที่3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
EB15ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3
EB16ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB16ข้อที่2ประกาศเจตจำนงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB16ข้อที่3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
EB16ข้อที่4ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
EB17ข้อที่1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ
EB17ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB17ข้อ3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB18ข้อ1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ฯ
EB18ข้อ1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
EB20ข้อที่1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศฯ
EB20ข้อที่2แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB20ข้อ3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB20ข้อที่4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานฯ
EB23ข้อที่3รายชื่อชมรม STRONG
EB23ข้อที่4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง
EB24ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ที่2ประกาศเจตนารมในการแก่ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่3คู่มือแนวทางการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อ5รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850