Archive for พฤศจิกายน, 2023
พ.ย.
27

MOIT5 ข้อ 1.2 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สขร.1 MOIT5 ต.ค.66
สขร.1 MOIT5 พ.ย.66
สขร.1 MOIT5 ธ.ค.66
MOIT5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 5 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 5 ข้อ 2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2567
MOIT 5 ข้อ 2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
MOIT 5 ข้อ 2 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2567
MOIT 5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

พ.ย.
27

MOIT4 ข้อ1.1-บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT4 ข้อ1.2.1หนังสือแจ้งโอนเงิน สสอ.
MOIT4 ข้อ1.2.2มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(2)
MOIT4 ข้อ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน)
MOIT4 ข้อ1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
MOIT 4 ข้อ1.5มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

พ.ย.
27

/
MOIT2 ข้อที่ 1-18 บันทึกและแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 2 ข้อ 1 1.13 โครงสร้างหน่วยงาน สสอ.เวียงสา ปี 2567
MOIT2 ข้อ9.1 แผนปฏบัติการ สสอ.เวียงสา ปี 2567
MOIT2 ข้อ 9.2 แผนปฏิบัติการสสอ.เวียงสา ปี2567
MOIT2 ข้อ11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
MOIT 2 ข้อ15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
MOIT 2 ข้อ 15.1 ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
MOIT 2 ข้อ16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานOK
MOIT 2 ข้อ17 รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบOK

พ.ย.
27

MOIT1ข้อ1.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1ข้อ1.2มีคำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1. (รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อคำถาม)
MOIT1ข้อ1.3มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 มีลักษณะ / ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อ 2.2 มีการระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน)
MOIT1ข้อ1.4มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1ข้อ2.1มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1ข้อ2.2มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
MOIT1ข้อ2.3มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193