Archive for the ‘ITA’ Category

ก.ย.
01

EB13 ข้อ 4 บันทึกรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล

EB13 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb 2 ข้อ 7แบบฟอร์มเผยเพร่ข้อมูลบน web site รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 7รายงานผลเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 8แบบฟอร์มเผยเพร่ข้อมูลบน web site รอบ 12 เดือน

eb 2 ข้อ 8รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.พ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ย..64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ต.ค63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ธ.ค.63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ย63

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ม.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มิ.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มี.ค64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 เม.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ส.ค..64

EB 11 ข้อ 1-3 บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

EB11 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตารางรายงาน

EB 10 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลเรื่องร้องเรียน รอบ12 เดือน

EB10 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.เวียงสา

EB 23 ข้อ 4 แผนปฏิบัติการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สสอ.เวียงสา.docx

eb 4 ข้อ 1.1การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 และประกาศเผยแพร่แผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ2564

eb 4 ข้อ 1.4คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

eb 4 ข้อ 1.5แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซน์

eb 4 ข้อ 2.1บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 2.3แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูลบน Web Site รอบ 12 เดือน

eb 4 ข้อ 3.1 ประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

eb 4 ข้อ 3.1บันทึกข้อความ ประกาศว่าด้วยแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ไตรมาส 3 เอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสำนักงาน พ.ค.64

ไตรมาส 2 รายงานชุดสำคัญการเบิจ่ายไตรมาส 2

ไตรมาส 4 รายงานชุดสำคัญการเบิจ่ายไตรมาส 4

ไตรมาส 2 แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

ไตรมาส 4 แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

eb 4 ข้อ 3.2แบบฟอร์มแผยแพร่ข้อมูงลบน Web site

eb5 ข้อ 1.1บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ม.ค 64

eb5 ข้อ 1.2บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มี.ค 64

eb5 ข้อ 1.3บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เม.ย 64

eb5 ข้อ 1.4บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มิ.ย 64

eb5 ข้อ 2.1บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ต.ค-ธค

eb5 ข้อ 2.4บันทึกข้อความ รายงานผู้บริหารไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ก.ค – ก.ย

eb5 ข้อ 3.แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูล ต.ค-กย 64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ก.ย..64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 พ.ค.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 มิ.บ.64

สรุปผลการจัดหาพัสดุ แบบ สขร.1 ส.ค..64

eb7 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งฯ

eb7 ข้อ 2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการฯ

eb7 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารฯ

eb7 ข้อ 4 รายงานการประชุม จนท ประจำเดือน มกราคา 2564

eb7 ข้อ5 หนังสือแจ้งการประเมินผลงานปี2564

eb8ข้อ1บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่eb8

คำสั่งประกาศผล64_1

EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ

EB 9 ข้อ 1.2 แผนปฏิบัติการจริยธรรม สสอ.เวียงสา

EB 9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

EB9 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB9 ข้อ 4 รายงานการอบรม

EB9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB9 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

eb12 ข้อ 1.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

eb12 ข้อ 1.2 โครงการ พชอ.สสส.

eb12 ข้อ 2 รายงานการประชุมวางแผนฯ.

eb12 ข้อ 2.1 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวางแผนฯ

eb12 ข้อ 3 รายงานการประชุมดำเนินการฯ.

eb12 ข้อ 3.1 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุมดำเนินการฯ.

eb12 ข้อ 4 รายงานการติดตามฯ.

eb12 ข้อ 4.1 ลายมือชื่อผู้ร่วมประชุมติดตามฯ.

EB 12 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

eb 12 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลแผนปฏิบัติการฯรอบ 12 เดือน

EB 18 ข้อ 1.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 18 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามฯ รอบ 12 เดือน

EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

EB 18 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ

EB 18 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

EB 18 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

EB 21 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความขออนมุัติโครงการ

EB 21 ข้อ 1 – 1.2 โครงการ

EB 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร รายงานการอบรม

EB 21 ข้อ 4 รายงานการประชุม

EB21 ข้่อ 5 ภาพกิจกรรม

EB21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม

EB 22 ข้อ 1 – 1.1 บันทึกข้อความขออนมุัติโครงการ.docx

EB 22 ข้อ 1 – 1.2 โครงการ

EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดกิจกรรม

EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม

EB 23 ข้อ 1-1.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม E

B 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์

EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

EB24 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มี.ค.
06

EB6ข้อ1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB6ข้อที่2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารฯ
EB14ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB14ข้อที่2แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อ3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
EB15ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB15ข้อที่2มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB15ข้อที่3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
EB15ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3
EB16ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB16ข้อที่2ประกาศเจตจำนงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB16ข้อที่3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
EB16ข้อที่4ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
EB17ข้อที่1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ
EB17ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB17ข้อ3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB18ข้อ1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ฯ
EB18ข้อ1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
EB20ข้อที่1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศฯ
EB20ข้อที่2แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB20ข้อ3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB20ข้อที่4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานฯ
EB23ข้อที่3รายชื่อชมรม STRONG
EB23ข้อที่4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง
EB24ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ที่2ประกาศเจตนารมในการแก่ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่3คู่มือแนวทางการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อ5รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

ธ.ค.
17

EB1ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ฯ
EB1ข้อ 2คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
EB1ข้อ3คู่มือ มาตรการ กลไกการเผยแพร่ฯ
EB1ข้อ4รายงานผลการติดตามฯ
EB2ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB2ข้อ1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
EB2ข้อที่1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ พรบ-การประกอบโรคศิลปะ-2542 พรบ-การแพทย์ฉุกเฉิน-2551 พรบ-คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ-2551
EB2ข้อ1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
EB2ข้อ1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB2ข้อ1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
EB2ข้อ1.13ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
EB2ข้อ1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHEB2ข้อ1.9
EB2ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
EB2ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code)
EB2ข้อ2นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB2ข้อ4แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
EB2ข้อ6หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
EB2ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
EB2ข้อ8รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB2ข้อ3ปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ
EB2 ข้อ 9.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB2ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีข้อ 9.2 แผนจัดหาวัสดุ สสอ.เวียงสา ปี 2564
EB2ข้อ9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560ฯ
EB2ข้อ10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ
EB2ข้อ5หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
EB3 ข้อ1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อฯ
EB2 ข้อ1.3ผังโครงสร้าง สสอ.เวียงสา
EB3 ข้อ 2รายงานการวิเคาะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB5 ข้อ 1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
EB5 ข้อ 2 สขร.1 ต.ค.63
EB5 ข้อ 2 สขร.1 พ.ย.63
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564
EB 8 ข้อ 1ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
EB 8 ข้อ 2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
EB 8 ข้อ 3ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนฯ

  •  


    นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0869114587