Archive for ธันวาคม, 2020
ธ.ค.
17

EB1ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ฯ
EB1ข้อ 2คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
EB1ข้อ3คู่มือ มาตรการ กลไกการเผยแพร่ฯ
EB1ข้อ4รายงานผลการติดตามฯ
EB2ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB2ข้อ1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
EB2ข้อที่1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ พรบ-การประกอบโรคศิลปะ-2542 พรบ-การแพทย์ฉุกเฉิน-2551 พรบ-คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ-2551
EB2ข้อ1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
EB2ข้อ1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB2ข้อ1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
EB2ข้อ1.13ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
EB2ข้อ1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHEB2ข้อ1.9
EB2ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
EB2ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code)
EB2ข้อ2นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB2ข้อ4แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
EB2ข้อ6หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
EB2ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
EB2ข้อ8รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB2ข้อ3ปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ
EB2 ข้อ 9.1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB2ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีข้อ 9.2 แผนจัดหาวัสดุ สสอ.เวียงสา ปี 2564
EB2ข้อ9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560ฯ
EB2ข้อ10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ
EB2ข้อ5หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
EB3 ข้อ1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อฯ
EB2 ข้อ1.3ผังโครงสร้าง สสอ.เวียงสา
EB3 ข้อ 2รายงานการวิเคาะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
EB5 ข้อ 1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
EB5 ข้อ 2 สขร.1 ต.ค.63
EB5 ข้อ 2 สขร.1 พ.ย.63
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
EB5 แบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564
EB 8 ข้อ 1ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
EB 8 ข้อ 2ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
EB 8 ข้อ 3ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนฯ

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193