ธ.ค.
12

EB 3 ข้อ1 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป11) สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) 2) ประกาศสป. 1767-62 งบเสื่อมปี2563 2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000 EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.2 บันทึกข้อความสั่งการ EB2 ส่วนที่1 ข้อ2 ข้อ3 คำสั่งข้อสั่งการมาตรการ EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.1-3.1.2) ส่งแผนการเงิน63 EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.3)หนังสือจัดสรรงบ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด ผวจ เวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนการเงินการคลังเวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนการเงินการคลังเวียงสา1 EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวียงสา EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.5 คำสั่งปิด ประกาศ เวียงสา EB2 ส่วนที่1-3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ เวียงสา EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเวียงสา EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลซื้อจ้าง นายอำเภอเวียงสา EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.3.6 บันทึกแจ้งไม่มีจัดซื้อจ้าง ตค ธค62 EB2 ส่วนที่2ข้อ2 ประกาศ,มาตรการ กลไก EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวเวียงสา EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 แจ้งเวียนการป้องกันผู้มีส่เวียงสา EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำ EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี EB2 ส่วนที่3 มีการแนวทางการตรวจสอบถึงความเวียงสา EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จัดซื้อจ้าง งบเสื่อม พทเวียงสา แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ภาพประชาสัมพันธ์แผนซื้อจ้าง แผนเงิน63EB2 ข้อ3.1.8 Capture จากเว็บไซต์EB2 ข้อ3.1.9วางlink

ส.ค.
22

EB9.1.6 ข้อร้องเรียน ต.ตาลชุม31กค62okok EB9.1.6 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 31กค62 EB9.1.6 หนังสือราชการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน31กค62 EB9.2.1 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB16.2.5 ลงสื่อ สรุปร้องเรียน31กค62 EB16.8 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561-62okok EB16.9 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB21.2 กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน31กค62okok EB21.4 บันทึกผู้ลบริหารรับทราบ EB21.6 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB25.2 .Flow Chart กระบวนงานควบคุม-ตรวจสอบภายในพร้อมคำอธิบาย 2556 120356 EB25.2การใช้รถ ตามโฟล์ EB25.4 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ31กค62 EB25.6 เผยแพร่บนเวป31กค62 Flow chart กลุ่ม 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ Flow chart กลุ่ม 1 การควบคุมภายใน Flow chart กลุ่ม 1 การร้องเรียน Flow chart กลุ่ม 2 Flow chart กลุ่ม 2 งานวิชาการ Flow chart กลุ่ม 3 ไข้เลือดออก 1 Flow chart กลุ่ม 3 ไข้เลือดออก 2 Flow chart กลุ่ม 3 งาน NCD Flow Chart งานการเงิน Flow chart งานธุรการ Flow Chart พัสดุ ข้อ 25.-ข้อ 2.1-2.3กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานข ข้อ25.2 รายงานผลคู่มือปฏิบัติงาน 31กค62Flow chart กลุ่ม 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอภูเพFlow chart กลุ่ม 2 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-paymentEB2.4 ขอเผยแพร่ต่อสาธารณชน23สค62EB4.3 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน23สค62EB8ข้อ 5.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง23สค62

มี.ค.
21

1.Flow Chart กระบวนงานควบคุม-ตรวจสอบภายในพร้อมคำอธิบาย 2556 120356 2. Flow Chart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ผู้ป่วยใน 4. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ 5. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ธิ UC (E Claim) OPD EB26.1 กระบวนการรับรองสิทธิ์อสม. EB26.1 กระบวนงานการร้องเรียนร้องทุกข์ EB26.1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก EB26.1 ปฏิทินการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน EB26.1 ให้บริการคู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26.2 ภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มารับบริการ EB26.3 เผยแพร่เวปไซด์

มี.ค.
21

2. Flow Chart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ผู้ป่วยใน 4. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ 5. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ธิ UC (E Claim) OPD 8. Flow Chart การควบคุมเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ 9. Flow Chart การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ สนง(เงินบำรุง) รพช. EB25.1 นน คำสั่งการ EB25.1 คำสั่ง EB25.1 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทุจริต EB25.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB25.3 ระเบียบวาระการประชุม EB25.4 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ EB25.5 รับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงาน EB25.6 เผยแพร่ EB25.6 เผยแพร่เวปไซด์ ควบคุมเก็บรักษายา จัดเก็บรายได้ UC  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา