มี.ค.
06

EB6ข้อ1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB6ข้อที่2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารฯ
EB14ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB14ข้อที่2แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อ3มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB14ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
EB15ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
EB15ข้อที่2มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
EB15ข้อที่3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
EB15ข้อที่4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3
EB16ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดฯ
EB16ข้อที่2ประกาศเจตจำนงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
EB16ข้อที่3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน
EB16ข้อที่4ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
EB17ข้อที่1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ
EB17ข้อ2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB17ข้อ3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB18ข้อ1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ฯ
EB18ข้อ1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
EB20ข้อที่1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศฯ
EB20ข้อที่2แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB20ข้อ3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB20ข้อที่4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานฯ
EB23ข้อที่3รายชื่อชมรม STRONG
EB23ข้อที่4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ที่มีความต่อเนื่อง
EB24ข้อที่1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ที่2ประกาศเจตนารมในการแก่ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่3คู่มือแนวทางการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อที่4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดฯ
EB24ข้อ5รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ

ธ.ค.
17

EB1ข้อ1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซต์ฯ
EB1ข้อ 2คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
EB1ข้อ3คู่มือ มาตรการ กลไกการเผยแพร่ฯ
EB1ข้อ4รายงานผลการติดตามฯ
EB2ข้อ1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB2ข้อ1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
EB2ข้อที่1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานฯ พรบ-การประกอบโรคศิลปะ-2542 พรบ-การแพทย์ฉุกเฉิน-2551 พรบ-คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ-2551
EB2ข้อ1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
EB2ข้อ1.11พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB2ข้อ1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
EB2ข้อ1.13ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
EB2ข้อ1.9วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
EB2ข้อ1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
EB2ข้อ1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code)
EB2ข้อ2นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB2ข้อ4แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
EB2ข้อ6หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนฯ
EB2ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
EB2ข้อ8รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB2ข้อ3ปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานฯ
EB2ข้อ9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
EB2ข้อ9.4ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560ฯ
EB2ข้อ10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักฯ
EB2ข้อ5หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
EB3 ข้อ1รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อฯ
EB2 ข้อ1.3ผังโครงสร้าง สสอ.เวียงสา
EB3 ข้อ 2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างฯ
EB5 ข้อ 1รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
EB5 ข้อ 2 สขร.1 ต.ค.63
EB5 ข้อ 2 สขร.1 พ.ย.63
EB 8 ข้อ 1ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญฯ
EB 8 ข้อ 2ประกาศสำนักงานสาธารณสุขฯ
EB 8 ข้อ 3ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนฯ

ก.ย.
11

EB1 ข้อ 3.3 Capture จากเว็บไซต์
EB1 ข้อ 3.4 หลักฐานประกอบ
EB1 ข้อ 3.2 คำสั่งจนท.คอม สสอ เวียงสา
EB1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.เวียงสา
EB1 ข้อ 1 ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 สสอ.เวียงสา 2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000
EB2 ส่วนที่2ข้อ2 ประกาศ,มาตรการ กลไก
EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.2 บันทึกข้อความสั่งการ
EB9.1.7.5 สขร 1 เดือน ตค-มีค63okok หนังสือ สสจ แจ้งจัดสรรงบลงทุนปี 63
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.6.1 ขอจ้างทำป้ายไวนิล 63_01งบ
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.6.2 เบิกค่าน้ำมัน 63_01
EB2 ข้อ3.1.8 Capture จากเว็บไซต์ EB2 ข้อ3.1.9วางlink
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.4 1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวียงสา
EB2ส่วนที่1 ข้อ.3.1.6 ภาพประชาสัมพันธ์แผนซื้อจ้าง แผนเงิน63
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
EB2 ส่วนที่3 มีการแนวทางการตรวจสอบถึงความเวียงสา
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.1 มีแนวทางตรวจสอบถึงความเกี
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 มีการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำ
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3 แจ้งเวียนการป้องกันผู้มีส่เวียงสา
EB2 ส่วนที่3 ข้อ 3.3.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แนวเวียงสา
EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.3.6 บันทึกแจ้งไม่มีจัดซื้อจ้าง ตค ธค62
EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลซื้อจ้าง นายอำเภอเวียงสา
EB2 ส่วนที่2 ข้อ3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนเวียงสา
EB2 ส่วนที่1-3 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1.5 คำสั่งปิด ประกาศ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3.1 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด ผวจ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.3)หนังสือจัดสรรงบ เวียงสา
EB2 ส่วนที่1 ข้อ3 (3.1.1-3.1.2) ส่งแผนการเงิน63
EB2 ส่วนที่1 ข้อ2 ข้อ3 คำสั่งข้อสั่งการมาตรการ
EB2 ส่วนที่1 ข้อ2.1 บันทึกข้อความสั่งการ
EB2 ส่วนที่1 ข้อ1.1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ เวียงสา งบเสื่อม พทเวียงสา 1) สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60)
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 สธ. 0217-ว3001 (16 ต.ค. 60) 2) ประกาศสป.
EB2 ส่วนที่3 ข้อ3.3.3 ประกาศสป. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่จัดซื้อจ้าง3) Consent form (ไม่เกิน 100,000 บาท) 4) Consent form (กรณีเกิน 100,000 บาท) 2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000
EB 3 ข้อ 1 แจ้งงบประมาณ 2563
EB 3.1.1 3.1.2 จัดจ้างวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป1
EB3 1.4 1.5 1.6 Capture จากเว็บไซต์
EB3.1.2.EGP ค่าจัดทำป้ายไวนิล สวรส
EB3.1.3.EGPบันทึกขออนมุัติค่าวัสดุเชื้อเพลิงกพ.63
EB3.6 วางlink ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา


แผนการเงินการคลัง1 แผนการเงินการคลัง2สขร ก.ค63 สขร มิย..63 สขร สค63 สขร กค63 สขร มิย63 สขร พค63 สขร เมย63 สขร มีค63 สขร กพ63 สขร มค63 สขร ธค62 สขร พย62 สขร ตค62
EB9.1.7.5 สขร 1 เดือน ตค-มีค63okok
EB4 Capture จากเว็บไซต์ EB4 วาง link
EB4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ1
EB4.1 นน รายงานผลชื้อจ้างรายเดือน สขร63ๅ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯธค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯพย62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ2 สรุปงบฯตค62ไม่มีจัดหาพัสดุ
EB4 ข้อ1 บันทึกข้อควาบันทึกรายละเอียด
EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
EB5 ข้อ2 โครงการเหล้าอนุมัติ
EB5 ข้อ3.2 รายงานการประชุม
EB5-6
EB5 ข้อ4 ภาพประกอบการประชุม โครงการสนับสนุนกา
EB5 ข้อ5 หนังสือเสนอผู้บริหาร
EB5 ข้อ6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB5.7 Capture จากเว็บไซต์

รายงานชื่อผู้เข้าร่วมประชุม EB5 ข้อ3.2 รายงานการประชุม
EB5-6
EB5 ข้อ5 หนังสือเสนอผู้บริหาร
EB5 ข้อ6 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
EB5.7 Capture จากเว็บไซต์
EB6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
EB6 ข้อ2 โครงการเหล้าอนุมัติ
EB6.8 Capture จากเว็บไซต์

EB6ข้อ4 แผนปฎิบัติการ โครงการเหล้า เวียงสา 2563รายงานชื่อผู้เข้าร่วมประชุมEB7 Capture จากเว็บไซต์ EB7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ EB7 ข้อ2 โครงการเหล้าอนุมัติ EB7 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ EB7 รายงานชื่อผู้เข้าร่วมประชุม EB7.7 Capture จากเว็บไซต์ EB7รายงานการประชุม EB5-6 EB7หนังสือเสนอผู้บริหารEB8.6 Capture จากเว็บไซต์ EB8ข้อ 1 บันทึกข้อความk EB8ข้อ 2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB8ข้อ 2 คำสั่งการ EB8ข้อ 3 มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB8ข้อ 4 แบบรายงานผลดำเนินการตาม2มีค63 EB8ข้อ 4 รายการติดตาม EB8ข้อ 5.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการ EB8ข้อ 5.2 capture ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนEB9 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฏหม EB9 ข้อ 1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 EB9 ข้อ 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2 EB9 ข้อ 1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร EB9 ข้อ 1.10 คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปล EB9 ข้อ 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) EB9.1.1.7 ประมวลจิยธรรมข้าราชการ EB9.1.1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป EB9.1.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขf EB9.1.1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-MoPH-Code-of-Conduct EB9.1.6 ร้องเรียน EB9.1.7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนชื้อจ้างตค-กพ63 EB9.1.7.4 ประกาศสป. แนวทางการจัดื้อจัดจ้าง EB9.1.9 กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน EB9.1.9 แผนผังการปฏิบัติการควบคุมโรค EB9.1.9 ภารกิจการให้บริการฯ EB9.2 Capture จากเว็บไซต์ EB9.2.1 เผยแพร่บนเวป ผลการใช้เงิน เดือน ตค-สค63 สขร ก.ค63 สขร กค63 สขร กพ63 สขร ตค62 สขร ธค62 สขร พค63 สขร พย62 สขร มค63 สขร มิย..63 สขร มิย63 สขร มีค63 สขร เมย63 สขร สค63EB10.3 Capture จากเว็บไซต์ EB10ข้อ 1 ส่งแผนุ63 EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 ITA EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 LTC EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 PCC EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 PMQA EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 พชอ EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 รพสตติดดาว EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563 อสม EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563DHF EB10ข้อ 2 แผน สสอ ปี2563FoodsaftyEB11 ข้อ1 ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการและขอเผยแพร่ok EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 ประกาศผู้มีผลงานดีเด่นดีมาก1 EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 ผลปฏิบัติ EB11.1 ข้อ 1 และข้อ2 EB11.1.1 รายชื่อ EB11.2 รายงานผลปฏิบัติราชการok EB11.3 Capture จากเว็บไซต์2838-62จัดสรรงบ สสอ 120000 EB9.1.7.3 ผลแผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 63 EB9.1.7.3 ผลแผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 631 EB12 ใช้แนบบันทึกข้อความ ตอบ1-3ok EB12.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 63 EB12.3 Capture จากเว็บไซต์ EB12.3 เผยแพร่เวปไซด์ EB12ข้อ 1 ขอรายงานรับทราบการกำกับติดตาม542-63.1ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB13 ข้อ5 หลักฐานแจ้งเวียน EB13.1 บันทึกข้อความ วางระบบกรณีผลสัมฤทธิ์ต่ำ และขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13.2 คำสั่งประกาศแนวทาง EB13.2_กรอบแนวทาง_ผลสัมฤิทธิ์ต่ำ EB13.3 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธ EB13.3 ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การประเมินฯลูกจ้่าง EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย1 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย2 (1) EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย3 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย4 EB13.3 หนังสือนำส่ง ว224 EB13.4 วาระการประชุม_กพ_2563ok EB13.5 บันทึกหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB13.5 หนังสือเวียน EB13.6 Capture จากเว็บไซต์ EB13.6 เผยแพร่เวปไซด์ แจ้งประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส่ง10มีค63542-63.1ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB13 ข้อ5 หลักฐานแจ้งเวียน EB13.1 บันทึกข้อความ วางระบบกรณีผลสัมฤทธิ์ต่ำ และขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13.2 คำสั่งประกาศแนวทาง EB13.2_กรอบแนวทาง_ผลสัมฤิทธิ์ต่ำ EB13.3 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธ EB13.3 ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การประเมินฯลูกจ้่าง EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย1 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย2 (1) EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย3 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย4 EB13.3 หนังสือนำส่ง ว224 EB13.4 วาระการประชุม_กพ_2563ok EB13.5 บันทึกหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB13.5 หนังสือเวียน EB13.6 Capture จากเว็บไซต์ EB13.6 เผยแพร่เวปไซด์ แจ้งประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส่ง10มีค63EB14 ประกาศชื่อ ดีเด่น EB14 ประกาศผู้มีผลงานดีเด่นดีมาก1 EB14 ประเมินราชการรอบ1ปี2563 EB14 เผยแพร่เวปไซด์ EB14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB14.1 ผลปฏิบัติ EB14.2 ผลปฏิบัติ EB14.3 ภาพถ่าย EB14.4 Capture จากเว็บไซต์EB15.1ลงนามประกาศเจตจำนง EB15.2 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0217.01-ว 759 (ถึง หน่วยงานในสังก EB15.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน EB15.4 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต EB15.4 เผยแพร่เวปไซด์ EB15.5 Capture จากเว็บไซต์16.2 แนวทางปฏิบัติรับเรื่องร้องทุกข์ สสจ น่าน EB16.1 คำสั่ง กม ร้องเรียน EB16.2 ช่องทางร้องเรียน EB16.2. ช่องทางร้องเรียน EB16.2.5 ลงสื่อ สรุปร้องเรียน EB16.3 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ EB16.3 คู่มือการร้องเรียนok EB16.3 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทั่วไปและปรพฤติมิชอบ EB16.3 แบบฟอร์มร้องเรียน EB16.4 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน EB16.4 ศูนย์ร้องเรียน EB16.5 หนังสือผลร้องเรียน EB16.5แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน EB16.6 ผลร้องเรียน EB16.7 บันทึกข้อความกำกับติดตามร้อนเรียน EB16.8 เผยแพร่เวปไซด์ EB16.8 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561-62okok EB16.9 Capture จากเว็บไซต์93-63แนวทางกาเรี่ยไร ราชการ 586-63มาตรการตรวจปฏิบัติงาน จนท 2328-62การบริจาคหน่วยบริการ 2417-62วินิจฉัยชื้อจ้าง 2463-62การเรี่ยไร พัสดุ 2965-62ให้ของขวัญเทศกาล EB17.1 บันทึกสั่งการ เผยแพร่ EB17.2 ประกาศเกณฑ์จริยธรม EB17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต 2563 EB17.2 มาตรการการเบิกจ่ายยา EB17.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 2561 (6เดือน) EB17.2 วินัยเจ้าหน้าที่ EB17.3 รง ผลเรี่ยไรรับผลประโยชน์ สสจ EB17.3 หนังสือแจ้งเวียน EB17.4 บันทึกรับทราบกำกับติดตามรับสินบน EB17.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB17.6 Capture จากเว็บไซต์ EB18 รายชื่อสมาชิก EB18.1 บันทึกขออนุมัติโครงการ EB18.2 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต EB18.2.1 โครงการ EB18.4 บันทึกรายงานผลตามโครงการกิจกรรม EB18.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB18.6 Capture จากเว็บไซต์EB19.1.1 ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB19.1.1,1.2,1.3 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน EB19.1.1.1 ชื่อ กมและสมาชิกกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ EB19.1.3 ผังโครงสร้าง งานต่างๆการกลุ่มตรวจสอบ EB19.3 กิจกรรม ชมรม STRONG Health money organization สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB19.3 ภาพการจัดประชุม กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ EB19.3.1 บันทึก ขอจัดประชุม EB19.3.2 วาระการประชุม_มีค_2563 EB19.3.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร EB19.4 เผยแพร่เวปไซด์ EB19.4 สะท้อนคิดริเริ่ม EB19.6 Capture จากเว็บไซต์EB20.1 EB20.2 รายงานการประชุม เวียงสา EB20.2 รายงานผลการปรับปรุงฯ EB20.3 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ok EB20.4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ EB20.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB20.6 Capture จากเว็บไซต์EB 21.1 บันทึกลงนามคำสั่ง EB 21.1 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB21 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ok EB21.2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ EB21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ เวียงสา EB21.3 หนังสือแจ้งเวียน EB21.4 บันทึกผู้ลบริหารรับทราบ EB21.5 เผยแพร่เวปไซด์ EB21.6 Capture จากเว็บไซต์EB22.1 ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.1 โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาok EB22.2 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.3 ภาพถ่ายประกอบประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.4 นน รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62 EB22.5 เผยแพร่เวปไซด์EB22.1 โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB23.1 บันทึกข้อความ EB23.1.1 แผนปราบปรามการทุจริต EB23.1.2 แผนส่งเสริมคุณธรรม EB23.1.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม EB23ข้อ1.2.1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรม EB23ข้อ1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรม EB23ข้อ1.2.3 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ EB23ข้อ1.2.4 การติดตามประเมินผล ฯ EB23ข้อ2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติ EB23ข้อ3 เผยแพร่เวปไซด์EB24..3 เผยแพร่เวปไซด์ EB24.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการ EB24.2.1 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ EB24.2.1รายงานผลการติดตามการดำเนินการชมรม EB24.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบชมรมEB25 ข้อ1 บันทึกข้อความ EB25 ข้อ2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานข EB25 ข้อ3 หลักฐานการประชุม(ดำเนินการพร้อมกับEB13)ๅ EB25 ข้อ4 หนังสือแจ้งเวียน EB25 ข้อ5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม EB25 ข้อ6 ขอเผยแพร่ข้อมูลชมรมผ่านเว็บไซต์EB9.1.9 แผนผังการปฏิบัติการควบคุมโรค EB9.1.9 ภารกิจการให้บริการฯ EB26 ข้อ1 กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน EB26 ข้อ2 ภาพถ่ายประกอบ EB26.2 ภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มารับบริการ EB26.3 เผยแพร่เวปไซด์ EB26.4 Capture จากเว็บไซต์

  •  


    นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0869114587