มี.ค.
14

MOIT 11 ข้อ 11.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการฯที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 11 ข้อ 1.1 ขออนุมัติจัดอบรมฯ
MOIT 11 ข้อ 11.2 โครงการสร้างเสริมฯ
MOIT 11 ข้อ 2 มีรายชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม / สัมมนา อย่างชัดเจน
MOIT 11 ข้อ 3 มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก 
MOIT 11 ข้อ 3.1 มีรายงานประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก
MOIT 11 ข้อ 4 มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกรายงานผลการอบรม
MOIT 11 ข้อ 5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
MOIT 11 ข้อ 6 มีบันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
MOIT 11 ข้อ 7   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT11 ข้อ 7.1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลฯ

มี.ค.
14

MOIT 9 ข้อ 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 9 ข้อ 1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 9 ข้อ 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 9 ข้อ 2.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 9 ข้อ 3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
MOIT 9 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 9 ข้อ4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มี.ค.
14

MOIT 8 ข้อ 1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
MOIT 8 ข้อ 1.2 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
MOIT 8 ข้อ 1.2.1 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างจริยธรรม
MOIT 8 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย
MOIT 8 ข้อ 3 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT 8 ข้อ 4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
MOIT 8 ข้อ 5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site
ข้อ 6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มี.ค.
14

MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มี.ค. 66
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ก.พ. 66
MOIT 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ม.ค. 66
สขร.1 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2566
สขร.1 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
สขร.1 MOIT 5 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2566
MOIT 5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ม.ค. 66
MOIT 5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ก.พ. 66
MOIT 5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน มี.ค. 66

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850