มี.ค.
21

16.2 แนวทางปฏิบัติรับเรื่องร้องทุกข์ สสจ น่าน 16.2 แนวทางปฏิบัติรับเรื่องร้องทุกข์ สสจ น่าน1 EB16.1 คำสั่ง กม ร้องเรียน EB16.2.1 ช่องทางร้องเรียน EB16.2.2 คู่มือการร้องเรียนok EB16.2.4 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559-60 EB16.2.5 ลงสื่อ สรุปร้องเรียน EB16.3 ช่องทางร้องเรียน EB16.4 คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์ EB16.4 คู่มือปฏิบัติร้องเรียน EB16.4 ศูนย์ร้องเรียน EB16.4.1 ผลร้องทุกข์ EB16.4.2 ร้องทุกข์ EB16.5แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน EB16.5แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน1 EB16.6 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน EB16.8 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559-60 EB16.9 เผยแพร่เวปไซด์

มี.ค.
21

EB13.1 บันทึกข้อความ วางระบบกรณีผลสัมฤทธิ์ต่ำ และขออนุมัติขึ้นเว็บไซต์ EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน EB13.2 คำสั่งประกาศแนวทาง EB13.2_กรอบแนวทาง_ผลสัมฤิทธิ์ต่ำ EB13.3 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธ EB13.3 ว224_ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ การประเมินฯลูกจ้่าง EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย1 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย2 (1) EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย3 EB13.3 ว224_สิ่งที่ส่งมาด้วย4 EB13.3 หนังสือนำส่ง ว224 EB13.4 รายงานการประชุม_กพ_62 EB13.5 บันทึกหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน EB13.5 หนังสือเวียน EB13.6 เผยแพร่เวปไซด์ คำอธิบายประกาส ประกาศสมรรถนะ รวมเอกสารหมายเลข-1-5 หนังสือเวียน

มี.ค.
21

EB9.1.2 นโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน EB9.1.5 วิสัยทัศน์ค่านิยม สสอ EB9.1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง EB9.1.7 ประมวลจิยธรรมข้าราชการ EB9.1.8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-สป EB9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขf EB9.2.1 เผยแพร่บนเวป EB9.5 คำสั่ง กม ร้องเรียน EB9.5 คู่มือการร้องเรียนok EB9.5 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทุจริต EB9.5 ศูนย์ร้องเรียน EB9.6 นน สรุปร้องเรียน EB9.6 ผลร้องทุกข์ EB9.6 ร้องทุกข์ EB9.6 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559-60 EB9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี61 EB9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 EB9.7.3 ผลแผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 62 วัน13มีค62 EB9.7.4 ประกาศสป. แนวทางการจัดื้อจัดจ้าง EB9.7.5 สขร 1 เดือน มค62 EB9.8 คู่มือการปฏิบัติงานใช้รถ สสอ EB9.9 ภารกิจการให้บริการฯ EB9ข้อ3 ผลแผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 62 วัน13มีค62 EB9ข้อ3 แผน รพสต ติิดดาว EB9ข้อ3 แผน สสอ ปี2562 EB9ข้อ3 แผนการเงินการคลัง สสอ.เวียงสา ปี 62 วัน 18ธค61okok โครงสร้างในสสอ.เวียงสา17ตค60 สขร 1 เดือน กพ62 สขร 1 เดือน ตค61 สขร 1 เดือน ธค62 สขร 1 เดือน มีค62  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา