มิ.ย.
12

EB 2 ข้อ 9.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง EB2 ข้อ 9.3.1
EB2_ข้อ 10 คู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจสนับสนุน (1)
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
EB10 ข้อ1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
EB10 ข้อ2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
EB10 ข้อ3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
EB10 ข้อ4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 
EB11 ข้อ1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB11 ข้อ2.ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
EB11 ข้อ3.ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564
EB11 ข้อ4.กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็นฯ
EB2 ข้อ 11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ
EB 4 ข้อ 1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ
EB 4 ข้อ1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณEB4 ข้อ1.2.1จัดสรรงบประมาณ2
EB4 ข้อ1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564EB4ข้อ1.3.1ต่่อ1EB4 ข้อ1.3.2ต่อ2
EB 4 ข้อ 1.4คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
EB4 ข้อ 2.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานEB4 ข้อ 2.1 ต.ค. 63EB4 ข้อ 2.1 พ.ย. 63EB4 ข้อ 2.1 ธ.ค. 63EB4 ข้อ 2.1 ม.ค. 64EB4 ข้อ 2.1 ก.พ. 64EB4 ข้อ 2.1 มี.ค 64EB4 ข้อ 2.1 เม.ย 64EB4 ข้อ 2.1 พ.ค. 64
EB4 ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
EB4 ธ.ค.63 EB4 พ.ย.63 EB4ต.ค.63ไตรมาส 1
EB4 พ.ค.64 ไตรมาส 3
EB 13 ข้อ 1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB13 ข้อ 2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 6-ของแถม7-สวัสดิการ4-เงินบริจาค5-วินัย2-เบิกจ่ายยา3-จัดซื้อ1-ของขวัญ
EB13 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
EB13 ข้อที่ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7
EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB19 ข้อ 2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB19 ข้อ 3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB19 ข้อที่ 4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Add reply

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193