ธ.ค.
22

MOIT4ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

MOIT4 ข้อ1.2 หนังสือแจ้งจัดสรรงบ fixcost สสอ. ปี 2565_ใหม่
MOIT4 ข้อ1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
MOIT4 ข้อ1.4 คำสั่ง สสอ.เวียงสา ปิด_ปลดประกาศ

MOIT4ข้อ1.5 แบบฟออร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ สสอ

MOIT4ข้อ2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

MOIT4ข้อ2.2รายงานผลการดำเนินการ

MOIT4ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4ข้อ3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

MOIT4 ข้อ3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT4ข้อ3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

Add reply

  •  


    นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0869114587