ธ.ค.
21

MOIT4ข้อ1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

MOIT4ข้อ1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

MOIT4 ข้อ 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ สสอ.เวียงสา ปีงบประมาณ 2566

MOIT4 ข้อ 1.3 แผนรับจ่ายเงินบำรุง สสอ.เวียงสา ปี2566

MOIT4 ข้อ1.4 คำสั่งมอบหมาย ปิด-ปลด ประกาศ

MOIT4ข้อ1.5 แบบฟออร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ สสอ.เวียงสา 66

MOIT4ข้อ2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ สสอ.เวียงสา

MOIT4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ปีงบ66

MOIT4ข้อ2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT4ข้อ3.1บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ

MOIT4 ข้อ3.2ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

MOIT4ข้อ3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

Add reply

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850