ธ.ค.
26

MOIT 5 ข้อ 1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
MOIT 5 ข้อ 1 ข้อ 1.1 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนและการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 65
MOIT 5 ข้อ 1 ข้อ 1.2 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนและการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 65
MOIT 5 ข้อ 1 ข้อ 1.3 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนและการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 65
MOIT 5 ข้อ 2  ข้อ 2.1 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565
MOIT 5 ข้อ 2  ข้อ 2.2 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2565
MOIT 5 ข้อ 2  ข้อ 2.3 มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ธันวาคม 2565
MOIT 5 ข้อ 3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 5 ข้อ 3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ต.ค. 65
MOIT 5 ข้อ 3.2 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน พ.ย. 65
MOIT 5 ข้อ 3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เดือน ธ.ค. 65

Add reply

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193