มี.ค.
14

MOIT19-1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นำ link วางในระบบ MITAS อย่างช้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566
MoIT 19 ข้อ 2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)เรี่ยไร-รับของขวัญ 2566
MoIT 19 ข้อ 2.1 รายงานการเรี่ยไร 2566 MOPH
MOIT 19 ข้อ 2.2 รายงานการเรี่ยไร 2566 MOPH
MoIT 19 ข้อ 2.3 รายงานการรับของขวัญ 2566 MOPH
MoIT 19 ข้อ 2.4 รายงานรับของขวัญ 2566 MOPH
MOIT19-3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Add reply

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193