มี.ค.
14

MOIT 14 ข้อที่ 1บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปฯ
MOIT 14 ข้อ 2.1 ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2
MOIT 14 ข้อ 2.2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองฯ
MOIT ข้อ 3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
MOIT 14 ข้อ 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
MOIT 14 ข้อ  5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Add reply

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 054-718193