มี.ค.
14

MOIT13 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT13 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ ยาฯ
MOIT 13 ข้อ 2.1 ภาพประกาศเจตนารมณ์ ยาฯ
MOIT13 ข้อ 2.2 ราชกิจจา สธ. เรื่องยาฯ
MOIT13 ข้อ 2.3 แนวปฏิบัติ ยาฯ
MOIT 13 ข้อ 2.4 ภาพสรุปผลการนิเทศ
MOIT13 ข้อ 2.5 รายงานการประเมินฯ สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT13 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Add reply

  •  


    นายเกษตร ปะทิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา
    โทร 0817968850