ฉลองชัย สิทธิวัง's page

ส.ค.
22

EB9.1.6 ข้อร้องเรียน ต.ตาลชุม31กค62okok EB9.1.6 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 31กค62 EB9.1.6 หนังสือราชการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน31กค62 EB9.2.1 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB16.2.5 ลงสื่อ สรุปร้องเรียน31กค62 EB16.8 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561-62okok EB16.9 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB21.2 กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน31กค62okok EB21.4 บันทึกผู้ลบริหารรับทราบ EB21.6 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB25.2 .Flow Chart กระบวนงานควบคุม-ตรวจสอบภายในพร้อมคำอธิบาย 2556 120356 EB25.2การใช้รถ ตามโฟล์ EB25.4 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ31กค62 EB25.6 เผยแพร่บนเวป31กค62 Flow chart กลุ่ม 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ Flow chart กลุ่ม 1 การควบคุมภายใน Flow chart กลุ่ม 1 การร้องเรียน Flow chart กลุ่ม 2 Flow chart กลุ่ม 2 งานวิชาการ Flow chart กลุ่ม 3 ไข้เลือดออก 1 Flow chart กลุ่ม 3 ไข้เลือดออก 2 Flow chart กลุ่ม 3 งาน NCD Flow Chart งานการเงิน Flow chart งานธุรการ Flow Chart พัสดุ ข้อ 25.-ข้อ 2.1-2.3กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานข ข้อ25.2 รายงานผลคู่มือปฏิบัติงาน 31กค62Flow chart กลุ่ม 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอภูเพFlow chart กลุ่ม 2 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-paymentEB2.4 ขอเผยแพร่ต่อสาธารณชน23สค62EB4.3 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน23สค62EB8ข้อ 5.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง23สค62

มี.ค.
21

1.Flow Chart กระบวนงานควบคุม-ตรวจสอบภายในพร้อมคำอธิบาย 2556 120356 2. Flow Chart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ผู้ป่วยใน 4. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ 5. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ธิ UC (E Claim) OPD EB26.1 กระบวนการรับรองสิทธิ์อสม. EB26.1 กระบวนงานการร้องเรียนร้องทุกข์ EB26.1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก EB26.1 ปฏิทินการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน EB26.1 ให้บริการคู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26.2 ภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มารับบริการ EB26.3 เผยแพร่เวปไซด์

มี.ค.
21

2. Flow Chart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ผู้ป่วยใน 4. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ 5. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ธิ UC (E Claim) OPD 8. Flow Chart การควบคุมเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ 9. Flow Chart การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ สนง(เงินบำรุง) รพช. EB25.1 นน คำสั่งการ EB25.1 คำสั่ง EB25.1 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทุจริต EB25.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB25.3 ระเบียบวาระการประชุม EB25.4 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ EB25.5 รับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงาน EB25.6 เผยแพร่ EB25.6 เผยแพร่เวปไซด์ ควบคุมเก็บรักษายา จัดเก็บรายได้ UC

มี.ค.
21

EB22.1 โครงการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB22.1 จัดสรรงบITA4000 EB22.2 ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.3 ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.3 ภาพถ่ายประกอบประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB22.4 นน รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62 EB22.4 รายงานการประชุม_กพ_62 EB22.5 เผยแพร่เวปไซด์ ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62 ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 62

มี.ค.
21

EB 21.1 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบควบคุมภายใน EB 21.1 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  EB21.2 กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน EB21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ เวียงสา EB21.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 EB21.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 EB21.4 คู่มือป้องกันการขัดแย้วผลประโยชน์ส่วนบ EB21.4 บันทึกผู้ลบริหารรับทราบ EB21.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน EB21.6 เผยแพร่เวปไซด์EB21.2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-ใช้ (1)

มี.ค.
21

EB19.1.1 ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB19.1.1,1.2,1.3 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  EB19.1.3 ผังโครงสร้าง งานต่างๆการกลุ่มตรวจสอบ EB19.2 แผนงานกำหนดมาตรการกลไก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EB19.3.1 บันทึก ขอจัดประชุม EB19.3.2 วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเดือน ครั้งที่ 3 EB19.3.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร EB19.4 เผยแพร่เวปไซด์ EB19.1.1.1 ชื่อ กมและสมาชิกกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ๅ ภาพการจัดประชุม กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา