Archive for เมษายน, 2018
เม.ย.
03

น.ศ.ของรพ.สต.น้ำปั้ว ให้ความรู้ทางหอกระจายข่ าวของหมู่บ้านช่วงเช้ามาสองวันแล้วค่ะ เรื่องไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า และ รพสต บ้านศรีนาชื่น ร่วมเวทีไทยยั่งยืนให้สุขศึกษา

เม.ย.
03

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประสานขอสนับสนุนเป็นพื้นที่ ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะใชัระยะเวลาฝึกปฏิบัติงาน 2เดือน 2ุ6 มีนาคม  – 26 พฤษภาคม 2561 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา ได้สนับสนุนพื้นีท่ฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 19 แห่ง ๆละ 4-5 คน จากการลงพื้นที่มีภาพกิจกรรมการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ในเบื้องต้น

  1. การสำรวจข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ค้นหาปัญหา   คืนข้อมูลชุมชน  จัดทำแผนงานโครงการ
  2. การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้ประชาชนมีส่วน่ร่วม
  3. ฯลฯ

เม.ย.
03

วันที่ 2เมษายน 2561  อำเภอเวียงสา ได้จัดประชุม เตรียมซ้อมแผน บนโต๊ะ เพื่อเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2561 มีวิทยากรหลักจาก โรงพยาบาลเวียงสา คือ นางนงคราญ สุขสันต์ศิริกุล หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมทีมงาน รพ เวียงสา ดำเนินการซ้อมแผน ดังกล่าว โดยปีนี้ ท่านนายอำเภอ ให้ความสำคัญในการ ลดอุบัติเหตุทุกพื้นที่ ให้จัดด่านชุมชน จัดทีมกู้ชีพกู้ภัยพร้อมรับสถานการณ์  โดยมีนายชุมพล  สุทธิ สาธารณสุขอำเภอเวียงสา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สสอ เวียงสา , ผอ รพสต , พยาบาลวิชาชีพ , นักวิชาการสาธารณสุข รพสต ทุกเเห่ง รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายก อบต /เทศบาล ทุกเเห่ง ร่วมประชุม

ซึ่งปีนี้ จะปฏิบัติการซ้อมเหตุการณ์สมมุติ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา ซึ่งเป็นเเหล่ง ท่องเที่ยว มี ศาลเจ้าพ่อช้างงาเเดง เป็นสิ่งที่ ประชาชน ที่นับถือ

เม.ย.
03

ภายใต้การอำนวยการของนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายภิพัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน วันนี้ 3 เม.ย.2561 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ณ ห้องประชุมอำเภอเวียงสา จ.น่าน

นายชุมพล  สุทธิ  สสอ เวียงสา  และ รพ เวียงสา และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หน่วยงานส่วราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมในวันนี้

เม.ย.
03

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะศึกษาดูงานจาก สสจ อุทัยธานี ประกอบด้วย ทีม เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด  รพสต  ปลัดอำเภอ  ทีมกู้ชีพกู้ภัย  มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการระบบสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุจราจร ของ คปสอ เวียงสา และ อบต จอมจันทร์ จำนวน 50คน ซึ่ง ท่านนายก อบต จอมจันทร์ พร้อมทีมสภา อบต ปลัดตำบล รพ เวียงสา สสอ เวียงสา ประะธานกลุ่มโซนน้ำน่าน, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะเจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมต้อนรับด้วยความสุขและรอยยิ้ม

ภาพรวมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการขับเคลื่อนงาน การเสริมพลังทีมกู้ชีพกู้ภัย การเชื่อมประสานงานการทำงานร่วมกัน ของ ท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่ปลอดภัยทางถนน ของอำเภอเวียงสา ที่มีภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนที่เข้มแข็งมาก สามารถมาเรียนรีู้ การทำงานได้จากประสบการณ์จริงของทีมงานทุกเครือข่ายที่ปฏิบัติงานร่วมกัน มา  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา