Archive for มีนาคม, 2018
มี.ค.
31

เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสาพร้อมด้วยสถานบริการสาธารณสุขเครือข่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  จึงได้ร่วมกันดำเนินการติดตั้งพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริเวณด้านหน้าหน่วยงานทุกแห่ง รวม 27 แห่ง ( สสอ เวียงสา 1 แห่ง  รพสต 23แห่ง  สสช 3 แห่ง) พร้อมประดับธงพระนามาภิไธย ส.ธ. และตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าสีม่วง สีขาว

ลอดเดือน เมษายน 2561

มี.ค.
31

ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และมอบใบประกาศ อสม.ดีเด่น 11 สาขา

(31/3/61) นายวรกิตติ ศรีทิพพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดน่าน ประธานเปิดงาน วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 มี นางยุพิน สีต๊ะสาร นายกสมาคม อสม.จังหวัดน่าน พร้อมชมรม อสม.ทุกระดับ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมฯ และเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของ อสม. ให้สามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสุขภาพในสังคมเป็นปัจจุบันได้ โดยได้นำแนวคิดการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้ในการที่จะทำใช้ประชากรทุกคนมีสุขภาพอนามัยดีอย่างทั่วถึงได้ โดยการสร้างมรส่วนร่วมของชุมชน มาตั้งแต่ ปี 2521 และได้มีการจัดตั้งอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ขึ้น และรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารสุขแห่งชาติ เชิดชูเกียรติให้กับ อสม.เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอสม.ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ และมีความตั้งใจจริงในการพัฒนาชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขตลอดมา
ในการนี้ มอบเกียรติบัตรแก่ อสม.ที่ได้รับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ดังนี้ นางสาวแจ่มจันทร์ หอมมูล อสม.เขตเทศบาลเมืองน่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ นายคำมูล ดีพรมกุล อสม.ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ และนายสนอง ดีกัลลา ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และมอบดอกไม้เป็นกำลังใจแก่ นางยุพิน ศรีต๊ะสาร นายกสมาคม อสม.จังหวัดน่าน ผู้ซึ่งมีความตั้งใจและเสียสละทำคุณประโยชน์แก่มวลชนชาวจังหวัดน่าน พร้อมมอบใบประกาศแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 11 สาขา ได้แก่ นางณัฐพร ขัติยะ สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นายกัญญาภัค ใจแก้ว สาขาการส่งเสริมสุขภาพ นางดวงเดือน ซำสันเทียะ สาขาสุขภาพจิตชุมชน นายประยงค์ ธนะมา สาขาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นางกนิษฐา อุทุมพร สาขาการบริการใน ศูนย์ สมช. นางสาวสุธารส ทาเสน สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค นางศรีทร ศรีชาแอน สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางสาวสายหยุด คำแคว่น สาขาการแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน นางสาวจิราวรรณ ร่อนทอง สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน นางจีรนัย หน่อทอง สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก และนางปริศนา หาญยุทธ สาขาทันตสุขภาพ
อย่างไรก็ดี การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดน่าน เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานมาเป็นประจำในทุกปี เป็นการเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นทุกระดับ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทน อสมทุกอำเภอ. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เทศบาลเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ต่าง ๆ ให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว

มี.ค.
30

มี.ค.
30

ช่องทางติดต่อ ประสานงาน

www.sasuksa.com

Facebook : สาธารณสุขอำเภอเวียงสา

เบอร์โทรศัพท์    054-781755

054- 752304

Fax : 054-781755  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา