มี.ค.
21

1.Flow Chart กระบวนงานควบคุม-ตรวจสอบภายในพร้อมคำอธิบาย 2556 120356 2. Flow Chart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ผู้ป่วยใน 4. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ 5. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ธิ UC (E Claim) OPD EB26.1 กระบวนการรับรองสิทธิ์อสม. EB26.1 กระบวนงานการร้องเรียนร้องทุกข์ EB26.1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก EB26.1 ปฏิทินการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน EB26.1 ให้บริการคู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB26.2 ภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มารับบริการ EB26.3 เผยแพร่เวปไซด์

One Response

Add reply  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา