มี.ค.
21

2. Flow Chart การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC ผู้ป่วยใน 4. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิจ่ายตรงข้าราชการ 5. Flow Chart การจัดเก็บรายได้ธิ UC (E Claim) OPD 8. Flow Chart การควบคุมเก็บรักษายา เวชภัณฑ์ 9. Flow Chart การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ สนง(เงินบำรุง) รพช. EB25.1 นน คำสั่งการ EB25.1 คำสั่ง EB25.1 คู่มือปฏิบัติร้องเรียนทุจริต EB25.1 คู่มือเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ EB25.3 ระเบียบวาระการประชุม EB25.4 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ EB25.5 รับทราบผลการติดตามการปฏิบัติงาน EB25.6 เผยแพร่ EB25.6 เผยแพร่เวปไซด์ ควบคุมเก็บรักษายา จัดเก็บรายได้ UC

Add reply  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา