มี.ค.
21

EB 21.1 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบควบคุมภายใน EB 21.1 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  EB21.2 กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน EB21.2 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ เวียงสา EB21.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 EB21.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 EB21.4 คู่มือป้องกันการขัดแย้วผลประโยชน์ส่วนบ EB21.4 บันทึกผู้ลบริหารรับทราบ EB21.5 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน EB21.6 เผยแพร่เวปไซด์EB21.2 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-ใช้ (1)

Add reply  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา