มี.ค.
21

EB19.1.1 ใบสมัครสมาชิกสวัสดิการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา EB19.1.1,1.2,1.3 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  EB19.1.3 ผังโครงสร้าง งานต่างๆการกลุ่มตรวจสอบ EB19.2 แผนงานกำหนดมาตรการกลไก การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ EB19.3.1 บันทึก ขอจัดประชุม EB19.3.2 วาระการประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำเดือน ครั้งที่ 3 EB19.3.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร EB19.4 เผยแพร่เวปไซด์ EB19.1.1.1 ชื่อ กมและสมาชิกกลุ่มองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ๅ ภาพการจัดประชุม กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ

Add reply  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา