ส.ค.
22

EB9.1.6 ข้อร้องเรียน ต.ตาลชุม31กค62okok EB9.1.6 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 31กค62 EB9.1.6 หนังสือราชการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน31กค62 EB9.2.1 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB16.2.5 ลงสื่อ สรุปร้องเรียน31กค62 EB16.8 สรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561-62okok EB16.9 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB21.2 กรอบวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน31กค62okok EB21.4 บันทึกผู้ลบริหารรับทราบ EB21.6 เผยแพร่บนเวป31กค62 EB25.2 .Flow Chart กระบวนงานควบคุม-ตรวจสอบภายในพร้อมคำอธิบาย 2556 120356 EB25.2การใช้รถ ตามโฟล์ EB25.4 แจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติ31กค62 EB25.6 เผยแพร่บนเวป31กค62 Flow chart กลุ่ม 1 กรณีโอ้อวดจำหน่าย อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ Flow chart กลุ่ม 1 การควบคุมภายใน Flow chart กลุ่ม 1 การร้องเรียน Flow chart กลุ่ม 2 Flow chart กลุ่ม 2 งานวิชาการ Flow chart กลุ่ม 3 ไข้เลือดออก 1 Flow chart กลุ่ม 3 ไข้เลือดออก 2 Flow chart กลุ่ม 3 งาน NCD Flow Chart งานการเงิน Flow chart งานธุรการ Flow Chart พัสดุ ข้อ 25.-ข้อ 2.1-2.3กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานข ข้อ25.2 รายงานผลคู่มือปฏิบัติงาน 31กค62Flow chart กลุ่ม 2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภอภูเพFlow chart กลุ่ม 2 เบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ผ่านระบบ e-paymentEB2.4 ขอเผยแพร่ต่อสาธารณชน23สค62EB4.3 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน23สค62EB8ข้อ 5.1 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง23สค62

Add reply  • นายชุมพล สุทธิ
    สาธารณสุขอำเภอเวียงสา